Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Pop Culture, Art and Ideas of Legitimacy in Struggles over Democratization and Peace (POPAGANDA)

Alternativ tittel: Populærkultur, kunst og forestillinger om legitimitet i kamper for demokratisering og fred (POPAGANDA)

Tildelt: kr 9,0 mill.

En rekke land står overfor krevende utfordringer i overgangen fra et autokratisk til et mer demokratisk system. På hvilke måter formes politiske opposisjonsgrupper i slike land av kulturhistoriske tankesett, forestillinger og kosmologier? Hvordan forstås politisk legitimitet og autoritet, og hvordan tar slike opposisjonsgrupper i bruk populærkulturelle og kunstneriske virkemidler for å formidle sine budskap og skape støtte i befolkningen? Myanmar og Thailand er begge eksempler på land fanget i langvarige konflikter og uenigheter der minoritets- og opposisjonsgrupper har bygget sterke politiske visjoner og ideologisystemer uforenelige med det politiske tankesettet til den dominerende eliten. Vi ser her at kulturhistoriske tankesett, forestillinger og kosmologier ikke fremstår som irrelevante fortidsminner. De er fenomener som får direkte betydning for nåtidens politiske og territorielle konflikter. I forskningsprosjektet POPAGANDA tar vi derfor sikte på å fremheve den betydningen myter, kosmologi, religion, åndelighet og magi har, både i å bygge og utfordre politisk legitimitet. Forskergruppen undersøker hvordan slike opposisjonsgrupper og deres støttespillere blant kunstnere gjenskaper beretninger forankret i kulturhistoriske tankesett og forstillinger i sine kunstneriske uttrykk. Vi undersøker hvordan populærkultur og kunst brukes for å skape legitimiteten til politiske opposisjonsgrupper og samtidig bestride statlig legitimitet. Vi undersøker deretter hvordan denne praksisen påvirker politiske prosesser og maktstrukturer. Forskergruppen tar ikke bare sikte på å frembringe viktig innsikt i politiske dynamikker og voldelige konflikter i Myanmar og Thailand. Vi ønsker også å produsere nødvendige byggesteiner for å utvikle teori om hvordan man kan forstå uløste voldelige og politiske konflikter i andre stater som strever med demokratisering og fredsbygging.

POPAGANDA investigates how political opposition groups in Myanmar and Thailand use popular culture and art to generate legitimacy for their political causes and propagate their messages. The project team seeks to discover how these subaltern groups and their supporters among artists reinvent narratives rooted in ancient belief systems and cosmologies to produce political legitimacy in contemporary struggles over democratization and peace. The project team aims to reveal how these groups use popular culture and art to contest the legitimacy of the state and how this practice of contestation affects political processes. This research is essential for the understanding of how and why countries that are undergoing transitions from autocracy to a more democratic system fail to solve internal political and violent conflicts. An outcome of the project is to significantly improve knowledge about the cultural, religious and cosmological origins of political legitimacy in these countries. Studying narratives and the cultural transmission of such narratives, provides a unique way of researching group identities, political legitimacy, power relations, and perceptions of democracy and peace. Such insights are needed to understand the dynamics of conflicts, but they are also necessary building blocks for theories and strategies for solving violent and political struggles in transitioning states.

Aktivitet:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser