Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effects of the interdisciplinary subject “Health and life skills”, a naturalistic experiment using registry data

Alternativ tittel: Effekten av det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring", register basert evaluering av et naturlig eksperiment

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314601

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Geografi:

Som del av en ny norsk skolereform blir det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» gradvis innført i læreplanene for grunn- og videregående skoler fra høsten 2020. Målsetningen med temaet er å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse gjennom livsløpet og gir mulighet for å foreta ansvarlige livsvalg. Tidligere studier av mindre omfattende helsefremmende og forebyggende tiltak har vist positive effekter på helse og skoleprestasjoner. Vi vet imidlertid ikke hvilke effekt det vil ha å Innføre et tverrfaglig tema på tvers av alle alderstrinn og fag via nasjonale læreplaner. Vårt prosjekt vil undersøke hvilken effekt det tverrfaglige temaet har på psykisk helse, livskvalitet, sosioemosjonelt skolemiljø, akademiske ferdigheter og frafall fra studier og arbeid. Vi vil undersøke hvordan disse utfallene påvirker hverandre, og hvordan endringer påvirkes av sosiodemografiske forhold. Skolereformen er et naturlig eksperiment som medfører at vi kan analysere både endring over tid og forskjeller mellom trinn som får temaet innført høsten 2020 og de som får innført temaet senere. Vi vil benytte informasjon fra eksisterende dataregistre og studier om helse (pasientregister; Reseptregisteret; helserefusjonsregister/KUHR; Mor, far barn studien (MoBa); Ungdata), sosioøkonomisk status og aktivitet (SSB mikro data), skolemiljø (Elevundersøkelsen), karakterer og frafall (Skoleporten) og data om implementering av skolereformen (Spørsmål til Skole-Norge). Informasjon fra studien kan bidra til god implementering, praktisering, revidering og videreføring av det tverrfaglige temaet i Norge. Det vil også kunne påvirke internasjonal praksis innen helsefremmende og forebyggende arbeid på skoler.

Half of chronic mental disorders start before the age of 14, and mental health problems in youth are increasing. Mental illness is the most expensive health problem in Norway. The Norwegian government is therefore implementing the interdisciplinary topic "Health and life skills" in primary and secondary schools. School-based interventions may improve mental health and academic performance and counteract social inequalities, but have previously been of limited scope and duration. The school reform provides a unique opportunity to examine the impact of politically determined, long-term and population-wide measures. Delayed implementation at some grade levels creates a natural experimental design. The purpose of the study is to evaluate the effect of "Health and life skills" on pupils' mental health, quality of life, school environment, academic performance and drop-out. We will use data from existing registries and large surveys: Ungdata, Elevundersøkelsen, Skoleporten, Spørsmål til skole-Norge, KUHR, Prescription Database, Patient Register, SSB micro data and MoBa/MoBaUng. We have already conducted several of the data linkages. We will investigate changes from two years before and up to five years after implementation of the reform, comparing pupils with delayed implementation with pupils who receive the reform from 2020/21. We will investigate the moderating role of socioeconomics; implementation timing, scope and quality; gender and age; and the mediating role of mental health for school performance. The study includes researchers with high competence in education, mental and public health, health promotion and illness prevention. The research group has broad experience in register-based studies and advanced multi-level methods and collaborates closely with stakeholders. The evaluation may affect further implementation and practice in Norway and internationally, promote schoolchildren’s mental health and academic performance and thus also their future.

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren