Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ImagiNation. Mapping the Imagined Geographies of Norwegian Literature from 1814 to 1905

Alternativ tittel: ImagiNasjon. En kartlegging av forestilte geografier i norsk litteratur fra 1814 til 1905

Tildelt: kr 11,9 mill.

Se for deg et digitalt verdenskart som visualiserer hvilke steder, land og regioner som har blitt nevnt fra år til år i norsk litteratur mellom 1814 og 1905. Hvilke bilder av Norge og verden vil avtegne seg? Og hvordan kan en slik digital litteraturgeografi brukes til å fornye norsk litteraturhistorieundervisning? Det skal vi finne ut av i dette prosjektet. Prosjektet skal kartlegge hvilke forestilte geografier som sirkulerte i norsk litteratur mellom 1814 og 1905. Med forestilte geografier mener vi ganske enkelt litterære beskrivelser av steder og rom. Slike beskrivelser er ikke nøytrale, men farget av historiske kontekster og politiske holdninger. Ettersom Nasjonalbiblioteket har digitalisert hele sin boksamling, kan vi nå bruke digitale verktøy til å kartlegge forfatternes «geografiske oppmerksomhet» fra et fugleperspektiv. Prosjektet skal bruke algoritmer til å systematisere stedsnavn og stedsbeskrivelser fra et digitalt arkiv på rundt 20 000 bøker publisert mellom grunnloven og unionsoppløsningen. Målet er å "grave frem" en gjemt geografi fra arkivet; å utforske dens konfliktlinjer og stereotypier; og å finne ut hva slags litteraturhistorisk funksjon den kan ha hatt. Vi skal finne ut av hvilke historiske drivkrefter som lå til grunn for litteraturens geografiske orientering. Men vi skal også bruke forskningen til å utvikle en ny litteraturhistoriedidaktikk i skolen, der digitale kart og litteraturgeografiske innfallsvinkler vil danne grunnlag for tverrfaglig og utforskende litteraturundervisning. Prosjektet håper å kunne levere ny kunnskap om hvordan Norge og verden ble fremstilt i 1800-tallets litteratur; et nytt teoretisk og metodisk rammeverk for litteraturhistorieundervisning i skolen; og en ny infrastruktur for digital humaniora i Norge. Samlet sett, vil prosjektet bidra til å utdanne borgere med historisk kunnskap og kritisk bevissthet om hvordan kulturuttrykk skaper sosiale realiteter. Så langt har aktivitetsnivået vært høyt. Vi har blant annet: - Bygget et korpus med ca. 26 000 digitaliserte bøker fra perioden 1814-1905. For første gang er det nå mulig å gjøre kvantitative undersøkelser og sammenligninger av sjanger- og emnespesifikke forskningsspørsmål knyttet til Nasjonalbibliotekets digitaliserte bokarkiv fra 1800-tallet. Du finner korpuset under fanen "products" på prosjektets nettside: https://www.ntnu.edu/isl/imagination. - Gjennomført re-OCR av hele den digitaliserte 1800-tallssamlingen. Dette betyr at kvaliteten på de digitale tekstene nå er langt bedre enn før prosjektet startet. - Igangsatt litteraturgeografiske og litteraturhistoriedidaktiske case-studier. To av disse arbeidene er publisert i hhv. Tatjana Kielland Samoilows «Et sted å starte: Geografiske utforskninger av litteratur», i Nordlit 48 (https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/6375) og Janicke S. Kaasa og Marit Sjelmos «Verdenslitteraturens geografier: Norge på det litterære verdenskartet», i Agora vol.40, utg 2-3 (https://www.idunn.no/doi/10.18261/agora.40.2-3.7). - Arrangert et litteraturgeografisk panel på den internasjonale geografikonferansen NGM 2022 i Joensuu, Finland (https://www.ngm2022.fi/). - Vært tungt involvert i organiseringen av konferansen NORLIT 2021, Literature and Space, som (i juni 2022) samlet rundt 60 internasjonale forskere ved NTNU (https://www.ntnu.edu/norlit2021/norlit2021). - Presentert prosjektet i flere internasjonale sammenhenger. - Ansatt to nye stipendiater, Benjamin August Barkved og Hanna Malene Lindberg. 2023 har også vært et år viet til produksjon av vitenskapelige publikasjoner. Samoilow har publisert artikkelen "Kart- og stedstegning som litterær respons" i Nordic journal of literacy research, og vi har i skrivende stund en større rapport, samt to artikler inne til fagfellevurdering. Disse vil registreres i neste rapport.

ImagiNation will renew our understanding of literature and nationbuilding through a fundamental reassessment of how 19th century writers imagined the nation and the world that they inhabited. The project will visually map and critically examine descriptions of geographical space in the National Library’s archive of digitized literature from 1814–1905. This period marks the parallel rise of the Norwegian nation state with modern literature, globalization, and new means of communication. The National Library of Norway has digitized its complete collection of books, and Norway is the first country in the world to have its entire written cultural heritage digitally available. The archive holds 21 233 books from the period, including some 3000 translated titles that have never been accounted for. With this unique resource, ImagiNation will comprehensively study the imagined geographies of Norwegian literature throughout a period of intense national consolidation. The project assembles an international and interdisciplinary team of researchers to answer the following research questions: What do the imagined geographies of Norwegian literature look like from 1814–1905? Which historical impulses informed the geographical attention of writers throughout this period? How have imagined geographies from the period’s literature been passed on and informed processes of national identity production in Norway? How can literary geographical teaching strategies benefit our students’ understanding of and identification with our written cultural heritage? Our main hypothesis is that Norwegian literature was more internationally oriented than what conventional literary history has been able to grasp and willing to admit, and that research and teaching of our national literary history must be revised accordingly. ImagiNation commences such revision with historiographical and educational practices that are adequate to our globalized and digital present.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder