Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Salient Solutions: Responding ethically to the attention crisis

Alternativ tittel: Salient Solutions: Etisk analyse og svar på oppmerksomhetskrisen

Tildelt: kr 12,0 mill.

I en tid dominert av masseinformasjon og sosiale medier er spørsmålen om hva vi bør være oppmerksom på sentrale. Oppmerksomhetsmanipulering og feildirigering truer sosial tillit og sikkerhet; målrettede kampanjer for å fange og manipulere oppmerksomhet kan brukes som politiske våpen; og den komplekse dynamikken i oppmerksomhetsøkonomien og sosial oppmerksomhet i sosiale nettverk og sosiale medier er både vanskelig å forstå og etisk utfordrende. Feil fordeling av oppmerksomhet kan gjøre felles engasjement og kollektiv handling umulig. Trusler mot normativt passende former oppmerksomhet, med andre ord, møtes både av mange individer og av samfunnet som helhet. Salient Solutions prøver å forstå disse truslene og utvikler etisk akseptable måter å håndtere dem på. Den utvikler filosofiske, etiske, psykologiske og politiske verktøy for å svare på problemene samfunnet vårt står overfor. Vi trekker på et nytt konseptuelt rammeverk for å integrere kunnskap om oppmerksomhet og dens sosiale dynamikk og manipulasjon i sinnsfilosofi, nevrovitenskap og kognitiv psykologi, med et sosialpsykologisk perspektiv, filosofisk og økonomisk modellering av rasjonelt valg og strategisk interaksjon, og sentrale debatter i etikk og politisk filosofi, og i internasjonal politikk. Gjennom fire sammenhengende perspektiver forsker vi på (1) statlige strategier for å håndtere oppmerksomhet og deres politiske legitimitet; (2) etikken til oppmerksomhets manipulasjon, oppmerksomhets 'nudging', kommersialisering, og feildirigering; (3) hvordan normer skifter mellom individuell og kollektiv oppmerksomhet i forklaringen av kollektiv handling; (4) oppmerksomhetsnormer og oppmerksomhetsdeling i utformingen av digitale samfunn på nettet. Vi utvikler retningslinjer for hvordan bruke og begrense oppmerksomhet for å balansere individuell frihet og autonomi, demokratiske rettigheter og det offentlige gode. Vår systematiske og tverrfaglige forskning kan brukes for nye politiske beslutninger og lovbestemmelser. I prosjektet jobber vi tett med vårt internasjonale vitenskapelige råd så vel som med norske og lokale interesseorganisasjoner og organer. Vi jobber både med vitenskapelige publikasjoner, med populærvitenskaplige artikler og debattinnlegg, foredrag både lokalt og internasjonalt, og vi deltar jevnlig i intervjuer og diskusjonsfora, både i fysiske møter og på nett. I vårt arbeid sammenligner vi de etiske spørsmålene rundt oppmerksomhetsøkonomien med andre saker, som offentlig politikk om vaksinasjon og klimaendring. Vi jobber med demokratiske og etiske krav til oppmerksomhet, både når det gjelder etiske krav på individnivå, samt krav til beslutningstakere om regulering av oppmerksomhetsøkonomien.

At a time dominated by mass information and social media, questions about what we should attend to are central. Attention framing and misdirection threaten social trust and security; targeted campaigns to grab and manipulate attention can be used as political weapons; and the complex dynamics of the attention economy and social attention in online communities and social media are both difficult to understand and ethically challenging. The wrong distribution of attention can make common engagement and collective action impossible. Threats to normatively appropriate forms attention, in other words, are faced both by many individuals as well as by society as a whole. Salient Solutions tries to understand these threats and develop ethically acceptable ways of dealing with them. It will develop philosophical, ethical, psychological and policy tools to respond to those problems facing our society. We draw on a novel conceptual framework in order to integrate knowledge about attention and its social dynamics and manipulation in philosophy of mind, neuroscience, and cognitive psychology, with a social psychology perspective, philosophical and economic modelling of rational choice and strategic interaction, central debates in moral and political philosophy, and in international policy. Through four interlocking perspectives, we will study (1) state policies for managing attention and their political legitimacy; (2) the ethics of attention framing, attention nudges, and misdirection; (3) how norms shift between attending alone and attending together in the explanation of collective action; (4) the role of attention norms and attention sharing in shaping digital communities online. We will develop guidelines for how to use, constrain, and apply attention to balance individual freedom and autonomy, democratic rights, and the public good. Our systematic and interdisciplinary investigation can serve as input for policy decisions and legal regulations.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko