Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenestene

Alternativ tittel: COVIdig - best practice on use of video and digital surveillance in healthcare

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektnummer:

316333

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen for å utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. COVIdig skal bruke erfaringer fra pandemien til å muliggjøre en raskere og mer effektiv utvikling, innføring og implementering av løsningene. Løsninger fra Tellu IoT for hendelsesbasert varsling, digitalt tilsyn og videokonferanse videreutvikles og ses på som en helhetlig løsning for oppfølging og dialog med ulike brukere på ulike nivåer av helsetjenestene. Utprøvingen vil skje i tett samarbeid med Kristiansand og Bodø kommune og responssenteret. Innovasjonen fasiliterer effektiv ressursutnyttelse og opprettholdelse av gode tjenestetilbud. Endret daglig praksis er det viktigste, men samtidig skal COVIdig også sikre bedre beredskap for senere oppblussinger av pandemien eller andre akutt oppståtte situasjoner som setter helsetjenestene under press. Det er sentralt å involvere ansatte, brukere og pårørende i utprøvingen samt responssentret. Utvikling av løsninger som er integrert i helsetjenesten er viktig og de skal være basert på beste praksis. Det vil styrke tjenestene også i normalsituasjon og gi økt fleksibilitet. Prosjektet undersøker bruk av video i Bodø kommune både for møter og konsultasjoner før og under pandemien, men også når restriksjonen har vært mindre og det er mulig å gjennomføre flere av aktivitetene fysisk. Bodø kommune har ambisjon om å innføre kamerabaserte møter og oppfølging der det er hensiktsmessig. Videre jobber prosjektet med å ta i bruk video som en dela v digital hjemmeoppfølging. Helsehjelpa i Bodø kommune har tatt i bruk dette og prosjektet skal vurdere nye brukergrupper og evaluere hvordan det fungerer. I Kristiansand kommune innføres og evalueres kamerabasert digitalt tilsyn for nye brukergrupper. Det er gjennomført kartlegging og digitalt tilsyn innføres på institusjon i habilitering. I første omgang vil det værefor å forbedre situasjonen for beboere og ansatte på natt, siker at tjenesten har bedre kvalitet og er i henhold til lovverk for personvern og sikkerhet. En svært viktig motivasjon for COVIdig er verdien av forskningsbaserte innovasjonsprosesser for utvikling og innføring av nye løsninger og tjenester. Helsetjenestene var allerede før koronautbruddet under press med tanke på ressurser, en utfordring som vil forsterkes i årene som kommer grunnet økt andel eldre i befolkningen samt etterslep i tjenestene etter pandemien, og understreker behovet for å finne effektive løsninger som frigjør tid, bedrer beredskap og gir fleksibilitet. Forskningsaktivitetene i COVIdig vil derfor gi unik innsikt som har nytte både på kort og lang sikt.

-

COVIdigs visjon er å utnytte innovasjonsmomentet fra koronakrisen og utvikle og innføre beste praksis for kamerabasert teknologi i helsetjenesten. Løsninger fra Tellu IoT for hendelsesbasert varsling, digitalt tilsyn og videokonferanse vil videreutvikles og ses på som en helhetlig løsning for konsultasjon, oppfølging og dialog med brukere på ulike nivåer av helsetjenestene. Utprøvingen vil skje i tett samarbeid med Kristiansand og Bodø kommune som offentlig partner. Innovasjonen vil fasilitere effektiv ressursutnyttelse, opprettholdelse av gode tjenestetilbud og redusert behov for smittevernsutstyr. I tillegg vil endret praksis bidra til bedre beredskap for senere oppblussinger av pågående pandemi eller andre akutt oppståtte situasjoner som setter helsetjenestene under press. COVIdig skal bruke erfaringer fra den pågående pandemien til å muliggjøre en raskere og mer effektiv utvikling, innføring og implementering av løsningene. En sentral del av dette er å involvere responssenter, brukere og pårørende i større grad. Innovasjonen vil ha betydelig verdipotensial både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger. Å integrere løsningene som en etablert del av beste praksis vil også styrke beredskapen i tjenestene i en normalsituasjon og gi økt fleksibilitet. En svært viktig motivasjon for COVIdig er verdien av følgeforskning ved innovasjon i en krisetilstand. Det finnes ingen forskning på eskalert innføring og implementering av digitalt tilsyn og videoløsninger for helsetjenesten under en pågående pandemi. Helsetjenestene var allerede før koronautbruddet under press med tanke på ressurser. Denne utfordringen vil forsterkes på grunn av økt gjennomsnittsalder i befolkningen samt etterslep i tjenestene i etterkant av pandemien, og understreker behovet for å finne effektive løsninger som frigjør tid, bedrer beredskap og gir fleksibilitet. Forskningsaktivitetene i COVIdig vil derfor gi unik innsikt som har nytte både på kort og lang sikt.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena