Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Alternativ tittel: Regional robusthet og bærekraftig næringsomstilling

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

316539

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norsk næringsliv har stått overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet har vi analysert hvordan bedrifter, næringer og regioner har respondert på krisen og hvordan de offentlige virkemidlene for å avhjelpe krisen virker. Et grunnleggende spørsmål har vært i hvilken grad bedrifter og næringer går tilbake til den gamle normalen eller om de benytter krisen til å utvikle mer robuste strategier og tilpasninger. Her har vi særlig vært opptatt av hvordan bedrifter håndterer både økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer. I prosjektet har vi så langt både gjennomført en bedriftssurvey (svar fra 800 bedrifter) og gjort case studier av næringer, regioner og politiske virkemidler. Det vi finner i surveyen er at det er bedriftene som rammes hardest av krisen (svikt i omsetning og lønnsomhet) som viser sterkest respons, eller evne til å utvikle nye strategier og tilpasninger. Responsen går blant annet på digitalisering av produksjon og salg, ulike tiltak for kostnadsreduksjoner og introduksjon av grønne innovasjoner. I våre casestudier av utvalget næringer avdekker vi at det er store variasjoner mellom næringene. Havbruksnæringen har eksempelvis i begrenset grad blitt rammet av krisen. Næringen har håndtert utfordringene knyttet til Covid-19 og gjort tilpasninger knyttet til salg/markedsføring, og går etter hvert tilbake til ?normalen? (bounce back). Innenfor maritim sektor observerer vi at krisen benyttes til å videreføre en pågående utvikling mot mer robuste og bærekraftige tilpasninger (bounce forward). Reiseliv er blant de bransjene som har vært hardest rammet, og her ser vi tendenser til en radikal transformasjon (blant annet økt fokus på norske kunder og nisjeturisme) (bounce beyond). Når det gjelder de offentlige virkemidlenes betydning, så har de i stor grad vært innrettet som krisehjelp for næringslivet. Våre foreløpige observasjoner er at man bare i begrenset grad har anvendt virkemidlene til å stimulere til en grønn omstilling.

The proposed project investigates the effects of the COVID-19 crisis on industrial development patterns and industrial policy in Norwegian regions. When considering the economic consequences of this crisis on Norwegian businesses, the strategic, long-term question remains whether to bounce back to the ‘old normal’, i.e. to a situation we had before the outbreak of the Corona crisis, or to use this crisis as a departure point towards a ‘new normal’. To answer this , the project maps and explains the ability of regions, industries and firms not just to bounce back (adaptation) but also their potential to bounce forward (adaptability) towards new, more sustainable development paths in terms of economically robust, environmentally friendly and socially inclusive industrial activities. Theoretically, the research builds on and adds to evolutionary economic geography to understand the uneven distribution of firm-level and regional capabilities and combines this with insights from socio-technical transition studies to understand the agentic role of firms’ innovation strategies and public policies in driving new path development. Methodologically the analysis combines large scale quantitative data on determinants of regional resilience and in-depth qualitative case studies of the uneven impacts and responses to crisis across industries and regions. The research will provide analytical tools and policy-relevant insights how sustainable and digital industry restructuring unfolds in different ways across different types of regions. Given its strategic importance for the Norwegian economy the project emphasis resource-based industries (seafood/aquaculture, maritime, offshore renewable energy technologies and bioenergy/biomaterials). Through a focus on policy experimentation we also contribute with insights for policy-making on how to shape industry and innovation policies that balance an expedient recovery with sustainable restructuring across Norwegian industries and regions.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena