Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Shared Reading Practices in Early Childhood Education and families for Language Learning and Literature experiences

Alternativ tittel: Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk

Tildelt: kr 15,1 mill.

SPrELL skal støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling, motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn - i digitale bøker på flere språk - og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål i SPrELL er å øke kvaliteten i barnehagen ved å: 1. styrke profesjonelt pedagogisk arbeid gjennom kompetanseutvikling i samarbeid mellom barnehager og hjem, knyttet til å lese bøker sammen på flere språk 2. teste andrespråkutvikling som en effekt av å lese digitale bildebøker både hjemme og i barnehagen Partnere i SPrELL er barnehagelærere, flerspråklige omsorgspersoner og Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes kommune, forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Dronning Maud Minnes Høgskole. Ved å kombinere forskningsbasert kunnskap om lesing av digitale bøker og eksisterende teknologi for digitalisering av trykte bøker vil SPrELL - sammen med den digitale lesetjenesten Lesemester AS - utvikle 20 digitale bildebøker som tilbyr et språkvalg. Ved å bruke både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil SPrELL svare på: - Hva kjennetegner lesepraksiser i hjem og barnehage? - Styrker lesing av digitale bøker med språkvalgsmuligheter flerspråklige barns andrespråklæring? - Bidrar tilgang til en digital bokplattform til et tettere samarbeid mellom hjem og barnehage? - Hvilke erfaringer har barnehagelærere og flerspråklige omsorgspersoner i samarbeid om barns andrespråklæring gjennom lesing hjemme og i barnehagen? SPrELL vil bidra til nye standarder for digital bokproduksjon. Resultatene fra prosjektet vil bli gjort tilgjengelige for barnehagebasert kompetanseutvikling som en del av FILIORUMs verktøykasse.

SPrELL aims to increase quality in ECEC by i) enhancing the quality of professional pedagogical work by competence development in the collaboration between kindergartens and homes related to reading books in different languages and ii) testing second-language development as an effect of reading digital picture books in homes and kindergartens. Through joint practice with kindergarten teachers and multilingual caregivers in the Sandnes municipality, where approximately 20% of all children are multilingual, SPrELL will contribute to the competence development regarding the educational work with multilingual children's second-language learning through the exploration and evaluation of shared reading practices in kindergarten and at home. In collaboration with the digital reading service Lexplore, SPrELL will enable the development of 20 digital picture books, offering a choice of language by combining research-based knowledge of children's reading of digital books and existing technology for digitising print books. Using both qualitative and quantitative research methods SPrELL will answer: - What characterises reading practices in multilingual children's homes and kindergartens? - Do the digital books available through the DBP strengthen second-language learning? - Does access to a DBP contribute to closer collaboration between homes and kindergartens? - What experiences do kindergarten teachers and multilingual caregivers have in their collaboration on children’s second language learning through reading at home and in kindergarten? SPrELL will complete 20 digital books, give a report on the characteristics of reading practices in homes and kindergartens, give a report on an intervention on second-language learning reading digital books and publish web-based resources for enhancing the quality of professional pedagogical work and competence development in collaboration between kindergartens and homes related to reading books in different languages.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder