Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

HYDROGEN: Climate and environmental impacts of hydrogen emissions

Alternativ tittel: HYDROGEN: Klima- og miljøeffekter fra hydrogenlekkasjer

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

320240

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det er en økende interesse for bruk av hydrogen i omstillingen mot lavutslippssamfunnet. Hydrogen regnes som en lav- eller utslippsfri energibærer når det produseres med fornybar energi. Men, når hydrogen transporteres eller lagres for bruk, vil noe av gassen lekke ut i atmosfæren. Hydrogen har blitt anerkjent som en 'indirekte klimagass' i internasjonale klimarapporter siden 1990. Dette er fordi hydrogen er involvert i mange kjemiske reaksjoner i atmosfæren som endrer konsentrasjonen av andre gasser som påvirker klimaet, hovedsakelig metan og ozon. Allikevel er det få studier som har kvantifisert den totale klimaeffekten av hydrogen, og det mangler gode estimater for oppvarmingspotensialet til hydrogen; GWP100. Hydrogen blir i atmosfæren rundt 2 år. Den fjernes fra atmosfæren gjennom opptak i jord og ved oksidasjon av OH, en ekstremt reaktiv gass i atmosfæren. Metan fjernes også ved oksidasjon av OH, slik at når mer hydrogen reagerer med OH, så blir mindre OH tilgjengelig for fjerning av metan. Økte hydrogennivåer vil derfor øke metan i atmosfæren. Samtidig kan hydrogenatomer i troposfæren raskt bli tatt opp i en reaksjonskjede som produserer bakkenær ozon. Hydrogenlekkasjer kan også føre til en endring i ozonlaget via produksjon av vanndamp høyt oppe i atmosfæren. Størrelsene på disse effektene er fortsatt svært usikre, da de vekslevirker og påvirker hverandre. I dette prosjektet vil vi bruke fem ulike globale atmosfæriske detaljerte kjemi-modeller for å undersøke klima- og miljøeffekter av hydrogenlekkasjer og estimere tall for GWP100. Vi vil også studere trenden i konsentrasjoner av hydrogen, som har økt fra 350 milliarddeler siden førindustriell tid til ca. 550 milliarddeler i dag.

There is an increasing global interest in hydrogen as an energy source to replace fossil fuels. This summer, Norway released its first hydrogen strategy to stimulate the development of hydrogen-related technologies, and the strategy highlights hydrogen as an important contributor towards a low emission society. Around the same time, the EU released its ‘Hydrogen Strategy for a climate neutral Europe’ where hydrogen is set as an investment priority. However, despite the willingness of policymakers to stimulate a transition to a hydrogen economy, little attention has been paid to the potential environmental challenges of such a transition. Before introducing hydrogen technologies on a large scale, we need to thoroughly assess hydrogen’s impact on both the environment and the climate. With today’s technology, it is almost impossible to fully prevent hydrogen from leaking. When hydrogen is made, transported, and stored, some fraction of the gas will spill. Therefore, enhanced use of hydrogen will lead to increased hydrogen emissions. This will influence the chemical composition of the atmosphere, in particular the concentrations of methane and ozone. An increase in methane and ozone may contribute to global warming, while changes to the ozone layer influences the amount of harmful UV radiation reaching Earth’s surface. Ozone is also toxic to humans and animals and may reduce crop yields. The effects of hydrogen depend on complex chains of chemical reactions. At present, only a few studies have considered these aspects. The uncertainties are substantial, and none have investigated all the climate and environmental effects. Together with world leading experts, HYDROGEN will address these knowledge gaps by using comprehensive and consistent state-of-the-art modelling with realistic scenarios and background states, to fully understand the climate and environmental effects of deploying hydrogen technology.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

Portefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetKlimaKlimasystemet og klimaendringerMiljø og naturmangfoldTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Petroleum og mineralerDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerLavutslippMiljø og naturmangfoldDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapPolitikk- og forvaltningsområderKlimaMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenLTP2 HavGrunnforskningPetroleumDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje PetroleumFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energi