Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Radically new p-n heterojunction concept for novel photovoltaic, photocatalytic, and electrochemical energy conversion

Alternativ tittel: Radikalt nye konsepter innen p-n heterokontakter for fotovoltaisk fotokatalytisk og elektrokjemisk energikonvertering

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

320805

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

RADICON bruker kjemisk termodynamikk for å oppdage nye bottom-up fabrikasjonsruter for p-n-heterooverganger. Det muliggjør banebrytende innovasjoner innen energikonvertering, i dette prosjektet særlig optoelektronikk, fotokatalyse og elektrokjemi. Prosjektet utforsker de nye begrepene gjennom teori, egenskaper, fabrikasjon og anvendelser ved en rekke metoder fra ab initio-beregninger og halvlederfysikk til in situ elektrisk og elektrokjemisk karakterisering, ved hjelp av UiOs laboratorier i halvlederfysikk og faststoff-elektrokjemi samt nasjonale infrastrukturer. Etter tidlig verifisering av prinsippene vil prosjektet gå inn i en dypere studie og optimalisering for effektivitet i en hovedfase. Ulike ruter for videre forskning og utnyttelse er planlagt for de ulike anvendelsesretningene, i påvente av positive resultater, IPR og publisering. Prosjektet er et samarbeid mellom Kjemisk institutt og Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo innenfor Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). I begynnelsen av demonstrasjonsfasen er det gjort en screening av materialer med hensyn på justering av elektroniske tilstander ved grensesnittet til de to materialene, som bestemmer hvordan elektriske ladninger kan overføres over den for å sikre høy ytelse. I neste trinn utforskes både top-down og bottom-up fabrikasjonsmetoder for å lage prøver for elektrisk og elektrooptisk karakterisering. Likerettende egenskaper er funnet på et av de nye materialparene, et første skritt mot prosjektets mål.

The project has achieved scientific verification of the concept of co-existent nanocomposite p-n heterojunctions and the potential to enhance junction properties such as optoelectronic and functions. There are otherwise no significant outcomes and impacts after completion of the pre-project only.

RADICON applies chemical thermodynamics to semiconductor physics to discover novel bottom-up and fabrication routes for p-n-heterojunctions. This leads in consequence to a range of ground-breaking innovations within energy conversion, here optoelectronics, photocatalysis, and electrochemistry. The project explores the theory, properties, fabrication, and applications by a range of methodologies from ab initio calculations and semiconductor physics via atomic resolution microscopy and spectroscopy to in situ electrical and electrochemical characterisation, utilising UiO's state of the art laboratories in semiconductor physics and solid-state electrochemistry as well as national infrastructures. The project runs through to early demonstration in a phase 1 pre-project, and a deeper study and optimisation for efficiency in a main phase 2. Various routes for further research and exploitation are planned for the different directions of applications, pending positive results, IPR, and publication. The project is a collaboration between Department of Chemistry and Department of Physics at University of Oslo within the Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN). It runs for 1+2 years, recruits and trains 2 researchers, and integrates 3 MSc projects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi