Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hunting the humpback salmon

Alternativ tittel: Jakten på pukkellaksen

Tildelt: kr 5,2 mill.

"Jakten på pukkellaksen" er et innovasjonsprosjekt som handler om å modernisere norsk vassdragsforvaltning ved bruk av innovativ teknologi, og samtidig ivareta stedegne økosystemer og habitat. Nord-Norge har de siste 4 årene stått ovenfor en invasjon av pukkellaks som truer de stedegne lakseartene langs kysten, og vi mangler de rette verktøyene for å forhindre at pukkellaksen etablerer seg. Samtidig mangler vi også forskningsdata på arten og hvordan den påvirker de lokale miljøene. Dette prosjektet er første steg i en større satsing for å utvikle både teknologi og metoder som muliggjør mer effektiv og moderne forvaltning av norske vassdrag, ivaretakelse av stedegne økosystemer, og sette Norge helt i front av innovativ vassdragsforvaltning. Betydningen av prosjektet har både nasjonalt og internasjonalt potensiale. Tradisjonell vassdragsforvaltning bruker per i dag metoder og teknologi fra 60- og 70-tallet, og det foreligger et stort potensiale for både relevant teknologiutvikling og utarbeidelse av nye nasjonale standarder og prosedyrer.

-

Mosjøen og Omegn Næringsselskap kf (MON kf) er et kommunalt foretak eid av Vefsn kommune og har ansvar for ivaretakelse og forvaltning av vernede vassdrag i Vefsn kommune inkludert Vefsna, Fusta og Drevjaelva. MON kf har gjennomført en rekke prosjekter deriblant å behandle vassdraget Vefsna for parasitten Gyrodactulus salaris (Gyro), og i 2017 ble elva erklært friskmeldt for Gyro. Nå ligger hovedfokuset på å bygge opp fiskebestandene som naturlig hører til her, men ved friskmelding av elva og oppbygging av fiskebestandene har det dukket opp andre trusler det er et pressende behov for å ta tak i for å ivareta økosystemet og sikre god forvaltning. Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er en fremmed og fremvoksende art i Norge, som er spesielt tallrik i Nord-Norge. Pukkellaksen er en stillehavslaks som fra 1950-årene og framover til omkring 2000 ble introdusert til elver i Nordvest-Russland, og som derfra har spredt seg til Nord-Norge. Det er knyttet stor usikkerhet til hva slags effekt pukkellaksen vil ha på norske fiskesamfunn, men pukkellaksen blir i dag karakterisert som en «høyrisiko» art i Norge da det kan oppstå konkurranse om gytehabitat mellom pukkellaksen og stedegen laksefisk. Den sentrale utfordringen offentlig forvaltning står overfor for å løse utfordringene knyttet til pukkellaksen er å fremskaffe store mengder med pålitelig data som kan si noe om bestandsutviklingen av av denne arten og effekten den har på lokale økosystemer.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon