Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires

Alternativ tittel: BRAVENT - Effektiv røykventilering av små branner

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321099

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små kan de likevel produsere mye røyk. Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skaden. Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å lukke både utslipps- og tilførselskanaler og dermed forhindre at røyken sprer seg til andre rom. Denne løsningen kan imidlertid være dyr fordi den krever brannklassifiserte spjeld for å sikre at ventilasjonskanalene er ordentlig lukket. Videre kan lukking av disse kanalene under en brann også føre til en trykkoppbygging som gjør det vanskelig å åpne eller lukke dører, noe som igjen kan komplisere evakueringen. BRAVENT-prosjektet vil utforske hvor godt egnet eksisterende komfortventilasjonssystemer er til å kontrollere røykspredning og sikre frisk luft i rømningsveier. Strategien som vil bli undersøkt er å bruke komfortventilasjonssystemet for å trekke røyk ut istedenfor at ventilasjonsanlegget stenges ned med brannspjeld. Strategien med å bruke den eksisterende komfortventilasjonen for å trekke ut røyken kan være spesielt egnet for de vanligste skolebrannene, som er små branner med moderat varmeutvikling. Det er imidlertidig noen utfordringer knyttet til å tilpasse denne strategien for skoler. For eksempel varierer utformingen av bygningene betydelig, hvilket medfører en tilsvarende forskjell i ventilasjonssystemene. I tillegg kan røykuttak føre til at det samler seg sot i ventilasjonssystemet, og dette vil kunne forverre inneklimaet. Prosjektet startet i 2. kvartal 2021. I det første året begynte prosjektet med å kartlegge ventilasjonsanlegg på skoler i Oslo, Trondheim og Bergen, samt å samle inn informasjon om rapporterte brannhendelser på skoler. Det ble gjennomført tester av ventilasjonsanleggene på utvalgte skoler for å dokumentere funksjonen deres ved brannalarm. Ventilasjonen ble testet for forskjellige scenarioer (f.eks. normal drift, nattmodus). Ytterligere tester i flere skoler er planlagt. For å møte de ovennevnte utfordringene vil BRAVENT-prosjektet kartlegge ventilasjonsanleggene i en rekke skoler og samle informasjon om brannhendelser. Prosjektet vil bruke denne informasjonen til å etablere en ventilasjonsløsning som sikrer effektiv røykkontroll i tilfelle brann. Videre vil faren for sotakkumulering bli vurdert gjennom branntesting av de viktigste ventilasjonskomponentene. Til slutt vil effektiviteten av røykavsugsstrategien for små branner bli verifisert gjennom storskala branneksperimenter og ved hjelp av datasimuleringer.

There are over 180 fire incidents annually due to arson in Norwegian schools. The fire service responds annually to some 110 fires in schools. Most fires are minor in terms of heat release rate and damage caused by heat, but substantial amounts of smoke can be produced, which may cause damages beyond the room of origin. The public sector reports that a lack of design guidelines has caused a wide spread of different ventilation strategies and systems in their buildings. Additional challenges occur when older buildings are modernized with new ventilation and control systems that need to be adapted to the existing constraints of the buildings. System tests conducted in schools have shown that the ventilation system's fire mode disturbs the pressure balance in the building to an extent where self-closing doors will not close and closed doors may not be opened due to pressure differences. During evacuation, this may lead to smoke spreading through doors that was intended to close and that evacuation routes are blocked. The innovation concept of this project is to use the existing comfort ventilation system to control smoke and pressure in the event of small-size fires schools. With the increasing complexity of the ventilation systems, ventilation systems check-ups have become a daunting task for building managers, particularly in buildings with fire dampers, as they are typically installed in not easily accessible areas and are hard to test and reset. The innovation includes a control plan to evaluate fire safety of the existing ventilation system and a guideline on how to design a cost-effective fire safe ventilation system. Such concept can be easily adopted to all buildings equipped with comfort ventilation system. If the proposed concept is proven to be effective, not only a better pressure and smoke control can be achieved during a fire, municipalities can reduce installation and maintenance cost by reducing the dependence on fire dampers.

Aktivitet:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko