Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Data-driven co-creation - methods and tools for sustainable innovation and societal development

Alternativ tittel: Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling

Tildelt: kr 7,0 mill.

FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. De omfatter alle deler av samfunnet. I mai 2019 besluttet regjeringen at de 17 hovedmålene skal være politisk hovedspor for å ta tak i vår tids største utfordringer, også på kommunalt nivå. Ålesund og Bærum har brukt et indikatorsett fra FN-organisasjonen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) for å analysere bærekraftstatus i kommunene. Resultatene viser at det er mange ulike kilder til og eiere av relevante data for lokalt bærekraftsarbeid. Analysen viser at utfordringer og muligheter knyttet til lokal bærekraft eies av kommuner sammen med andre offentlige og private samfunnsaktører. Så langt har denne type aktører i begrenset grad vært koblet på kommuners bærekraftsarbeid. Formålet med prosjektet er å endre dette gjennom innovasjon av metoder og verktøy for bærekraftig utvikling med utgangspunkt i samfunnsområdene energistyring og sirkulærøkonomi. Prosjektet skal: - bruke data og samskaping som verktøy for lokal policyutvikling - utvikle modeller og verktøy med basis i bruk av digital tvilling-teknologi - skape forretningsmodeller og samarbeidsformer for arbeid med bærekraftsmål. - bruke ny kunnskap for å skape lokale, regionale og skalerbare innovasjoner for bærekraftig utvikling. Prosjektet som Ålesund og Bærum gjennomfører sammen med Offshore Simulator Centre AS og NTNU, vil forske på og ta i bruk en integrert dataplattform for visualisering, simulering og analyse av aktuelle data som kan gi ny innsikt i bærekraftsutfordringer. Innovasjonsprosjektet skal involvere beslutningstakere, interessenter og innbyggere i utvikling av bærekraftspolicy i smarte kommuner gjennom datadrevet samskaping. Det vil i stor grad bli lagt opp til deltakende forskning med utgangspunkt i konkrete problemstillinger som blir synlige underveis. FoU-aktivitetene skal bidra til kunnskapsgrunnlag for innovasjoner i prosjektet. Prosjektet startet opp i september 2021 og er i gang med de første aktivitetene som innebærer å operasjonalisere prosjektet og gjennomføre interessentanalyser.

Innovasjonsideen i prosjektet er 1) å utvikle modeller og verktøy for innovasjon og samarbeid om bærekraftig samfunnsutvikling i kommuner, 2) å skape nye forretningsmodeller og samarbeidsformer for arbeid med et utvalg bærekraftsmål i smarte byer og 3) å kunne bruke ny kunnskap for å skape lokale, regionale og skalerbare innovasjoner for bærekraftige løsninger. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunenes resultater etter KPI-undersøkelsen for smarte byer, gjennomført av FNs nettverk for smarte bærekraftige byer (U4SSC) våren 2020. For Ålesund og Bærum var resultatene ulike, men synliggjorde at eierskap til bærekraftsmålene i kommuner deles av mange tjenesteytere og leverandører, at bærekraftig utvikling skapes i et samarbeid mellom disse og at samarbeidet bør være datadrevet. I prosjektet vil FoU-aktiviteter og innovasjonsprosesser integreres i og med hverandre. I stor grad vil det bli lagt opp til deltakende forskning med utgangspunkt i konkrete problemstillinger som blir synlige underveis. FoU-aktivitetene skal bidra til kunnskapsgrunnlag for og evnen til samarbeid om innovasjon. To hovedaktiviteter skal 1) bygge kapasitet med sikte på styring og beslutningsstøtte i lokalt bærekraftssamarbeid og 2) utvikle teknologi som muliggjør datadrevet samskaping i en digital tvilling. To aktiviteter skal gjennom datadrevet samskaping finne konkrete utfordringer og muligheter for bærekraftssamarbeid på temaene ressurseffektivitet og energistyring. Den femte aktiviteten skal sørge for kontakt med eksterne parter og spredning/formidling av prosjektresultater. Hovedvekt i prosjektet vil ligge på å skape metodikk for nye og nyttige prosesser i samhandling med aktuelle aktører. Med nye og nyttige prosesser menes i denne sammenheng metoder for styring og utvikling av lokalt samarbeid om bærekraft og datadrevet samskaping som kan styrke alle parter og skape verdier for samfunnet.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Temaer og emner

Miljø og naturmangfoldPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiSirkulær økonomiDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKlimaMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLavutslippLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiOrganisasjon og ledelseDelportefølje Sirkulær økonomiBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Energi, transport og lavutslippFNs BærekraftsmålDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Bærekraftige byregioner og transportsystemerAnvendt forskningDemokrati, makt og styringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserByBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Demokrati, styring og forvaltning