Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert Via Ferrata som muliggjør nestegenerasjons klatreopplevelse

Alternativ tittel: Digitized Via Ferrata system for the next generation climbing experience

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

321479

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I IPN prosjektet DigiFerrata arbeider vi med å utvikle en ny og unik teknologi som muliggjør klatring i Via Ferrata anlegg på en måte som aldri har vært mulig tidligere. Så langt i prosjektet har vi arbeidet med å utvikle selve sikringsteknologien som skal muliggjøre en sømløs bevegelse i anlegget uten manuell flytting av sikringspunkter. Vi har også begynt arbeide med å kartlegge hvilke digitale elementer vi kan spille på i anleggene. Dette spenner fra lys og sensorikk til AR-opplevelser. Målet er fremdeles å skape en teknologi som muliggjør sikrere form for rekreasjonell klatring, senke terskelen for å oppleve naturen; og om mulig, skape en ny konkurranseform. De initielle utfordringene er fremdeles like aktuelle og spenner over problematikk som: det å tåle harde klimatiske belastninger, være sikret mot feilbruk, tåle de naturlig store belastningene som kommer av et fall, og samtidig være så brukervennlig og appellerende at de nye anleggene blir brukt. For å nå målene våre utnytter vi hele bredden i vårt konsortium. Gjennom reiselivsaktøren Fosen Aktiv har vi fått nyttige innspill om den kommersielle driften av tradisjonelle anlegg for Via Ferrata og vi har vært på en ekskursjon i Åfjord. Der fikk hele prosjektgruppen et personlig møte med både sikringsteknologi og høyde. SINTEF instituttene Manufacturing og Digital har arbeidet frem teknologikonsepter for henholdsvis fysisk og digital infrastruktur. Parallelt med FoU aktiviteten på fysisk og digital infrastruktur har Climb Norway arbeidet med konsepter rundt brukeropplevelsen i de nye anleggene.

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en Digital Løpestige (DLS) som vil representere neste generasjon Via Ferrata – et klatre-konsept som vil tilgjengeliggjøre klatresporten for nye brukergrupper, forbedre bruker-opplevelsen og sikkerheten ved klatring, øke kommersielle muligheter og skape nye muligheter for lokal turisme og fritidsaktiviteter. DLS vil for brukeren bestå av tre hovedkomponenter; fysisk infrastruktur for å hindre fall, elektronisk infrastruktur for å skape lyssetting i anlegget og følge brukerens posisjon, og en programvarepakke som muliggjør integrasjon mellom bruker og anlegg. Det vil utvikles en brukeropplevelse der de tre komponentene spiller sammen på en slik måte at løpestigen i sin helhet fremstår som et attraktivt tilbud for forskjellige brukergrupper. Løpestigen vil kombinere en integrert infrastruktur bestående av forbedrede sikringsmidler, sensorer og elektronikk. Gjennom integrert lyssetting og et digitalt brukergrensesnitt ønsker vi å forlenge sesongskulderen for bruk av anlegget og interaksjon med brukergruppene vil skape nye former for aktivitet og konkurranser. Den planlagte løsningen skal også muliggjøre en flytende bevegelse, hvor man unngår dagens løsning med to karabiner som enkeltvis må klipses av og på vaieren ca. hver tredje meter. Klatreparker og innendørs/utendørs klatreanlegg har sett en sterk vekst de siste årene og Norges Klatreforbund er blant idrettsforbundene som har vokst aller mest det siste tiåret. Videre er markedet for digitale treningsapper i stadig vekst. Innovasjonen med en Digital Løpestige treffer begge disse trendene og er derfor antatt å kunne bidra vesentlig til norsk turisme og aktivitetstilbud, samt føre til økt verdiskapning for Climb Norway, Fosen Aktiv og andre av selskapets kunder. Utvikling av innovasjonen krever felles forsknings-innsats fra prosjekteier, Climb Norway, og prosjektpartnerne Fosen Aktiv, SINTEF Manufacturing og SINTEF Digital.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena