Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Alternativ tittel: Geopolymer sement basert på gruveavfall

Tildelt: kr 7,0 mill.

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp av CO2, mer enn 3 mrd tonn per år. OPC produksjon forbruker også en stor mengde naturlig kalkstein, og slipper ut SO2, SO3 og NOx som kan føre til sur nedbør. Ytterligere utfordringer kommer som et resultat av at prisen på flygeaske, en viktig bestanddel i blandet sement, er på vei oppover ettersom kullkraftverk blir faset ut i Europa. SafeRock utvikler en unik steinbasert geopolymer («kunstig stein») som gir et mer enn 80% redusert CO2 avtrykk sammenlignet med OPC. Geopolymeren gir også attraktive materialegenskaper. Prosjektet vil optimalisere SafeRocks “mix design” ved å muliggjøre ytterligere valg og fleksibilitet når det gjelder «binders», «hardeners» og «additives», samt adresserer FoU utfordringer knyttet til håndtering og oppskalering av produksjon, lagring og transport. Utviklingsoppgavene vil også være med på å starte et nytt initiativ knyttet til sirkulærøkonomi og anvendelse av gruveavfall. Kjerneteamet hos SafeRock har en betydelig ekspertise når det gjelder geopolymer materialer, regulatoriske krav og praktisk bygningserfaring. Industriaktører innenfor SafeRocks verdikjede er med på å redusere risiko, og UiS har viktige bidrag. Initiativet er basert på en ambisjon der teknologien skal bli kunne bli tatt i bruk innenfor brede anvendelsesområder i bygg- og anleggsbransjen internasjonalt. Vi ser for oss å starte et kommersialiseringsløp basert på bruk av materialet som avrettningsmasse og i andre ikke- vektbærende konstruksjoner. Ved å dra fordel også av utviklingen og trender relatert til materialbruk, prosesser, strukturer og bygninger, infrastruktur og markedsdynamikk, har innovasjonen mulighet til å lede til et gjennombrudd for bærekraftige materialer.

-

Concrete is the main construction material used on earth. Ordinary Portland Cement (OPC), representing as € 620 bn/year business, works as the glue that binds the aggregates in concrete together. However, the industry is facing challenges as OPC production is responsible for 6-8% of all human-made global carbon emissions, more than 3 billion tons CO2/year. The production also consumes a large amount of natural limestone and releases SO2, SO3 and NOx that can cause acid rain. Adding to the challenge, the price of fly ash, a key ingredient in mixed cements, is also increasing due to coal power plants being shut down in Europe. SafeRock is developing unique rock-based geopolymer binders, providing more than 80% reduction of the CO2 footprint compared to OPC due to no calcination, and offering favorable mechanical properties. The project will optimize SafeRock’s mix design by broadening the choice of binders, hardeners and additives, cater to handling and upscaling challenges in relation to production, storage, and loading/offloading, and initiate an effort to create value from a circular economy involving mining residues. The core team of SafeRock has very high competencies in geopolymeric materials, regulations and practical building experience. Industry players along the value chain have joined the team on the road to market. UiS is a natural R&D partner providing expertise, infrastructure and validation of results. The ultimate ambition is for the technology to be suitable for widespread international use in the building and construction industry. Market entry is planned based on using the material as screed (“avrettningsmasse”) and in other non-structural applications. Taking advantage also of developments in the areas of materials science, processing engineering, structural engineering, infrastructure systems, and market perspectives, the innovation has the potential to be a breakthrough in sustainable building materials.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena