Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal 2021 - MobPro

Tildelt: kr 1,7 mill.

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har som målsetning at flere av regionens bedrifter og kommuner øker sine evner til å fornye og konkurrere ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon. Kravet om hurtig fornyelse og forbedringer i et næringsliv som i høy grad opererer på en global konkurransearena, krever entreprenørskap, utvikling og anvendelse av ny kunnskap og teknologi. Også kommunenes roller som tjenesteyter og tilrettelegger for samfunnsutvikling, krever innovasjon. Kompetansemegling kombinert med forprosjektmidler, er de mest brukte virkemiddlene for å få bedrifter og kommuner til å ta i bruk forskningsbasert innovasjon. Tre kunnskapsparker i henholdsvis Kristiansund, Molde og Ålesund, samt Møreforsking, er engasjert for å drive kompetansemegling. I tillegg har høgskolene i Volda og Molde samt NTNU i Ålesund, egne personer som driver kompetansemegling. Siden desember 2017 har kompetansemeglingen resultert i 86 nye forprosjekter finansiert av MobPro. I tillegg har kompetansemeglerne vært involvert i å mobilisere kvalifiseringsprosjekter i Regionalt Forskningsfond og til prosjekter finansierte av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. MobPro har dessuten vært pådriver i prosessen med å etablere et innovasjonsprosjekt mellom kommunesektoren og næringsliv. Alle prosjektene som MobPro har bidratt i realiseringen av, handler om fornyelser av produkter, prosesser og forretningsmodeller, samt bærekraftige løsninger og produkter. Ale har klare ambisjoner om mer forskning i neste fase. Ca 40 prosent av forprosjektene er registrert videreført som større FoU-prosjekter. MobPro samarbeider nært med Forskningsrådets regionale ansvarlige og Innovasjon Norge om å holde informasjonsmøter og særskilte prosjektverksteder med deltakelse fra bedrifter, kommuner, næringsklynger og FoU-miljø. MobPro arbeider tett sammen med næringsklyngeprosjektene i fylket og FoU-miljøene og bidrar til å koble ulike aktører i det regionale innovasjonssystemet til kunnskapsdeling og innovasjon.

7 forprosjekter og 2 forsker til låns iverksettes med midler fra MobPro ? Antallet brukerstyrte FoU-prosjekter øker i alle bransjer og i kommunesektoren med styrket konkurransekraft og omstillingsevne som resultat ? Nettverk og kunnskapsdeling i innovasjonssystemet styrkes ? Regionen øker sin involveringen i nasjonal og internasjonale prosjekter ? Innovasjons- og kunnskapsmiljøene ved campusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund styrkes som noder for innovasjon-, teknologi og kunnskapsutvikling. ? Utdanningen og forskningen øker sin relevans for bedrifter og kommuner regionalt og nasjonalt ? MobPro supplerer virkemiddelapparatet og utløser effekter som ikke ville skjedd uten ? Realisering og kommersialisering av nye løsninger skjer raskere og oftere

Nærheten til og bruken av «havrommet» er grunnlaget for det sterke næringslivet i Møre og Romsdal. I det maritime og marine næringslivet finnes et bredt spekter av virksomheter innenfor hele verdikjeden og som opererer på en global konkurransearena. Også ferdigvarebransjen, IKT-bedriftene, reiselivet og petroleumsbaserte næringer har toneangivende bedrifter og fagmiljø. Fire næringsklynger, GCE Blue Maritime, NCE iKuben, NCE Blue Legasea og Norwegian Rooms, representerer over 600 bedrifter, de fleste lokalisert i Møre og Romsdal. Viktige konkurransefaktorer er innovasjon og utvikling og anvendelse av ny kunnskap og teknologi. Dette gjelder for alle bransjer og både i nye og i etablerte bedrifter. Også kommunenes rolle som tjenesteyter og tilrettelegger for samfunnsutvikling, krever i økende grad kunnskapsbasert innovasjon. Nye kommunestrukturer er iverksatt i regionen fra 2020. Forventningene og kvalitetskravene til kommunale tjenester øker samtidig som ressurstilgangen er under press. Samtidig blir kommunene stadig mer komplekse organisasjoner. De opererer på mange samfunnsområder og må innrette seg etter skiftende rammebetingelser og sine særegne behov. Følgende virkemidler vil bli brukt: - Kompetansemegling - En til en eller i nettverksmøter/prosjektverksted der flere bedrifter/kommuner og FoU-miljø deltar. Fagfolk fra tre regionale innovasjonsselskap herunder deres EU-rådgivere, Møreforsking, de to høgskolene ihhv. Volda og Molde samt NTNU i Ålesund inngår i kompetansemeglerteamet. - Forprosjekter - I bedrifter og kommuner som er i et tidlig prosjektforløp med forskningsbasert innovasjon og som i liten grad har benyttet FoU tidligere. - Mobilitet - For utveksling av fagfolk mellom bedrift/kommune og en FoU-institusjon for å øke relevans i utdanning og forskning. Nært samspill med virkemiddelapparatet vektlegges, særlig i forhold til RFF, forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene