Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA NET ICT-AGRI-FOOD SoCoRisk Implementation of soil compaction risk assessment system – end-user's evaluation of potentials and barriers

Tildelt: kr 1,4 mill.

Jorda er fundamentet for planteproduksjon. Jordpakking som skyldes kjøring med landbruksmaskiner, er imidlertid en betydelig trussel for jordas kvalitet. Stadig økt størrelse og vekt på maskinene resulterer i en økt risiko for pakking spesielt av undergrunnsjorda dvs jorda under vanlig pløyedybde. Skader på jordstrukturen i disse dypere sjiktene viser seg å vare av langvarig karakter. Jordpakking påvirker jordas økologiske funksjoner og særlig forhold som regulerer lagring og transport av vann (flomepisoder) og plantevekst. Jordpakking får derfor uheldige virkninger på miljø og økonomi både for bonden og samfunnet Det er godt dokumentert at dagens driftssystemer og mekanisering i jordbruket gir en høy risiko for pakking av undergrunnsjorda. Et hjelpemiddel for å unngå jordpakking vil være et brukervennlig dataprogram som gir risiko for jordpakking under spesifikke forhold. Terranimo®, (www.terranimo.dk) er en jordpakkingsmodell som finnes online, og som beregner risiko for jordpakking under ulike jordforhold og for ulike jordbruksmaskiner. Likevel blir Terranimo®, som hjelpemiddel for å planlegge arbeidet på jordet, relativt lite brukt av bønder og rådgivere. Målet med dette prosjektet er at Terranimo®, skal inngå som en del av bondens planleggingsrutiner for å unngå jordpakking både på kort og lang sikt. Terranimo® beregner risiko for jordpakking ved å sammenligne jordas bæreevne og belastningen som landbruksmaskinen påfører jorda. Generelt, har våt jord liten bæreevne og risikoen for pakkingsskader er derfor større på våt sammenlignet med tørr jord. Antatt endring i klima med mer nedbør før og under perioder med arbeid på jordet vil resultere i mer alvorlig jordpakking. Belastningen som landbruksmaskinen påfører jord, er avhengig av vekt, hjulutrustning, lufttrykk i dekk, kontaktflate etc. Informasjon om jordtype og jordfuktighet kan legges inn manuelt i programmet eller kan bli funnet ved hjelp av Google map. Beskrivelsen av landbruksmaskinen blir gjort manuelt på en dataside. Resultatene for beregningen av jordas bæreevne og den mekaniske belastning blir sammenlignet og visualisert i et diagram for hvert enkelt hjul. Hvis den blå kurven (belastningen fra maskinen) kommer i det røde området så utsettes jorda for en plastisk deformasjon som innebærer at jorda blir skadelig pakket. På den annen side, hvis den blå kurven ligger i den grønne delen av diagrammet så er det liten risiko for pakking. I dette prosjektet er det fem land som samarbeider; Danmark, Italia, Norge, Sverige og Sveits. Disse landene danner en nord-sør gradient som betyr ulikt klima og derfor ulik risiko for jordpakking samt ulike «vinduer» for når jorda er laglig for bearbeiding og i tillegg ulik lengde på vekstsesongen. Den norske aktiviteten i dette prosjekt er lagt til Trøndelag på fire gårder med ulike produksjoner (korn, gras med melkeproduksjon, potet og kombinasjon av korn og gras). Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag (NLR) vil være sentrale i dette arbeidet som skal gjøres i samarbeide med bønder. Erfaringene med studiene av produksjonen på disse gårdene og fra andre utvalgte bønder vil gjøre det mulig å sammenligne forholdene i de ulike deltakerlandene og ta inn i betraktningen sosio-geografiske forhold i disse landene. Så langt har vi plukket ut tre gårder som skal inngå i prosjektet; 1. Gras og melkeproduksjon, 2. Korn, 3. Grasentreprenør I en utvidet gruppe (Living Lab) vil ca 10 bønder inkludert bøndene i case studiet, delta. Forberedelse for første møte i Living lab (18.11.21) er i gang og vi vil ha fokus på jordpakking og om hvordan Terranimo® virker (beregning av jordstyrke og belastning av maskin) og hva nåværende versjon av Terranimo® kan brukes til. Målet med første møte i Living Lab vil være å kartlegge mulighet og barierer for bruk av Terranimo som et strategisk verktøy for å planlegge arbeidsoperasjoner på jordet og investering i maskiner. Ruralis vil ha en viktig rolle i arbeidet med Living Lab.

Ever increasing weights of farm machinery particularly result in compaction of the subsoil (the soil below tillage depth) – subsoil compaction is particularly serious because it is effectively persistent. Compaction adversely affects soil ecosystem services, in particular regulating services (e.g. flood control) and production services (e.g. agricultural production), resulting in significant ecological and economic damage to farmers and society. The aim of this project is to integrate the use of Terranimo®, a decision support tool for prevention of soil compaction, into farmer’s strategic planning. We will use a broad approach involving soil scientists, agronomists, and social scientists as well as farmers, contractors, advisers and representatives from authorities. In particular, end-users, i.e. farmers, will have a central role – we will select 4 to 5 farms as case studies in each of the five participating countries (Norway, Sweden, Denmark, Switzerland, and Italy). Within living labs, we will address potentials and barriers of using Terranimo along a north-south gradient in Europe, and for a range of farming systems. Based on the identified barriers and potentials, we will develop new ways of using Terranimo® for farmers’decisions. The ambition is to improve farmers’ day-to-day planning of field operations, including hiring of contractors with their respective machinery, but also, to enable strategic planning of investments in new machinery and adjustments to crop rotations based on identification of critical field operations. An immediate output from this project is an improved use of Terranimo by farmers to reduce the risk of soil compaction. In a long-term perspective, the improved awareness and sensitivity to soil compaction problems due to Terranimo decision support may result in a better alignment of crop rotations and farm machinery to sitespecific conditions and may change the design and development of machinery to reduce their negative impact on soil.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram