Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 10 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Åpne havbølger er generelt godt reprodusert eksperimentelt i hydrodynamiske laboratorier. Når havbølger nærmer seg kystområder, modifiseres de av for eksempel avtagende vanndybde, øyer, skjærgårder, kystlinje og fjorder. Bølger i en kompleks kystsone har i mindre grad blitt studert eksperimentelt i storskala laboratorieanlegg. Det er behov for forskning for å etablere metoder for å bestemme lokalt bølgeklima i kystregioner, samt for eksperimentell modellering av kystbølger av høy kvalitet. Målet med ph.d.-studiet vil være å etablere metoder for eksperimentell og numerisk modellering av kystbølger i hydrodynamiske laboratorier. En rekke eksperimenter har blitt utført ved SINTEF Oceans havbasseng i Trondheim. Bølgeinhomogeniteter i bassenget har blitt dokumentert, og disse er relevante for å kunne generere inhomogene bølger som finnes i kystområder. Numerisk metodikk for å modellere bølgeinhomogeniteter har blitt utviklet og implementert. Det numeriske verktøyet har blitt validert mot modellforsøksdata fra eksperimentene. En metodikk for å kontrollere inhomogeniteter ved bruk av bølgemaskin har blitt utarbeidet, testet numerisk og validert ved hjelp av eksperimentene. Resultatene fra studiene har blitt sammenfattet i en artikkel som nå er sendt til et tidsskrift for fagfellevurdering.

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder