Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Maker-Centered Learning: cultivating creativity in tomorrow’s schools

Alternativ tittel: Skaperorientert læring: Å fremme kreativitet i morgendagens skoler

Tildelt: kr 12,0 mill.

Barna våre lever i en stadig mer kompleks verden og står overfor enorme kulturelle, samfunnsmessige og miljømessige utfordringer. For å hjelpe dem trenger skolene en utdanningspraksis som støtter det 21. århundrets kompetansekrav, som kreativ problemløsning, samarbeidsevner, teknologi- og programmeringskunnskaper og tverrfaglig tankegang. Digital produksjonsteknologi, som 3D-printere, laserkuttere, programmerbare elektroniske sensorer med mer, har gitt opphav til skaperorientert læring. Skaperorientert læring (maker-centered learning) er et begrep som brukes om læring gjennom skapende praksis, der grupper av elever jobber sammen for å komme på nye løsninger til innovasjonsutfordringer ved hjelp av den nye produksjonsteknologien. I det norske skolemiljøet har skaperverksted (Makerspaces) allerede brakt inn slike nye digitale instrumenter, praksis og materialer, og de blir ofte brukt til såkalt STEAM-læring (Science/vitenskap, Technology/teknologi, Engineering/ingeniørfag, Arts/kunst og Mathematics/matematikk). For lærere er det nå et presserende behov for pedagogiske metoder og verktøy for å iverksette skaperverkstedene og aktiviteten i dem best mulig. Vi vil øke kunnskapen om hvordan målrettet undervisning kan fremme kreativitet i skaperverksted på skoler. Samtidig vil vi utforske hvordan skaperorientert læring blir brukt til å øke kreative ferdigheter og digitale kompetanse i norske skoler i dag. Gjennom forsker-lærersamarbeid i norske skoler kan vi teste og videreutvikle disse nye praksisene og forståelsene, samtidig som vi utdanner lærere i skolene. Prosjektet er et samarbeid med kunst- og håndverkslærere, lærerutdannere og forskere. Arbeidet ledes fra USN med partnere fra OsloMet og Helsinki University. Kreativitetsforskere og eksperter på skaperorientert læring fra University of North Carolina og University of California bidrar som eksperter.

The present project analyses creative maker-centered learning and pedagogical practices of systematically educating creativity in the primary and secondary schools. The digital fabrication technologies have given rise to maker-centered learning, providing new digital instruments, practices, and materials for creative production and STEAM learning (Science, Technology, Engineering, Arts and Math). For teachers there is now an urgent need for pedagogical methods and tools for implementing schools’ maker projects, and on how to support heterogeneous students groups from the perspective of differentiation. This project will study and implement new pedagogical practices that will contribute to student creativity, capacities for innovation and design thinking. It will also address the need of differentiating learning practices so that these practices are accessible to all students. Thus, it is now critical to better understand how creativity is educated and cultivated in school makerspaces in Norway and how maker-centered learning is implemented and used to augment creative capabilities and digital competences with for all children. The main objective of this research project is to generate new scientific knowledge on accessible educational practices for cultivating the learner’s and teachers’ creativity and innovation capabilities in order to bridge the ingenuity gap in tomorrow’s schools. The research project focuses on qualitative investigations of maker-centered learning and teachers’ pedagogical practices and facilitation of the maker projects by utilizing educational Design-based research (EDR). We investigate and develop new pedagogic practices by which digital skills and competences of designing and making is cultivated through sustained participation in makerspaces. The analysis of deliberately educating maker-centered learning and creativity can be generalized and will provide a sound basis for fostering creativity across different levels of education.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren