Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Polar Front ecosystem studies using novel autonomous technologies: Knowledge for environmental management and assessing ecological risk

Alternativ tittel: Økosystemstudier av Polarfronten med bruk av autonome teknologier: Kunnskap for miljøforvaltereog vurdering av økologiskerisiko

Tildelt: kr 12,0 mill.

Bærekraftig industrivirksomhet krever omfattende økosystemforståelse, sikker og effektiv overvåkingsteknologi og pålitelig arkivering av data for vurdering av risiko og for effektiv og miljøvennlig styring. Spesielt er dette viktig i sårbare arktiske regioner der kunnskapsgrunnlaget er ufullstendig, operasjonell risiko er høy, og databaser er fragmenterte og ikke brukervennlige. POLARFRONT vil gjennom flere sesonger gjøre grundige studier av produktivitet og næringsnettdynamikk over et bredt spekter av arter, fra bakterier til hvaler i det pelagiske økosystemet. Vi vil studere polarfronten i Barentshavet, et område som er kjent for spesielt høy økologisk verdi, samtidig som det er sårbart og markerer den sørlige grensen til drivisen. I tillegg til tradisjonell prøvetaking og eksperimentelle studier ombord, vil vi bruke autonom teknologi for å øke mengden med innsamlede økologiske data og for å teste nytten av disse nye overvåkingsmetodene under utfordrende forhold, inkludert polarnatten. Siden polarfronten er kjent for å fungere som en utbredelsesgrense, et område med høy biologisk produksjon og et viktig beiteområde for plankton, fisk, sjøfugl og pattedyr, vil våre økologiske studier fokusere på disse temaene. Vi vil være spesielt oppmerksomme på nøkkelarter i økosystemet og for forvaltningen; polartorsk, lodde og hvaler og delfiner som har sesongmessige vandringer inn i området. Digitaliseringsstrategien vår er å følge nasjonale og internasjonale datastyringsstandarder og vi skal utvikle fleksible programvareløsninger for brukervennlige data til risikovurderinger og for økologisk modellering. Visualisering og kommunikasjon av både data og vitenskapelige resultater for alle sluttbrukere er en viktig arbeidsoppgave for POLARFRONT. Tett samarbeid og aktiv involvering av industri- og forvaltningsorganer gjennom hele prosjektet sikrer at resultatene vil være relevante og tilgjengelige for sluttbrukere.

Environmentally sustainable industry operations require comprehensive ecosystem understanding, safe and effective monitoring technologies, and a reliable data archive for assessing risk and driving management strategies. Perhaps nowhere is this more evident than in sensitive Arctic regions where the knowledge base is incomplete, operational risk is high, and databases are fragmented and not user-friendly. POLARFRONT will conduct multi-seasonal, high-resolution studies of distribution, productivity, and food-web dynamics across a wide size-spectrum of the pelagic community, from bacteria to whales. We will work in the Polar Front region of the Barents Sea, an area known to have disproportionally high ecological value and sensitivity, and one that marks the approximate southern boundary of the seasonal ice zone. We will complement shipboard sampling and experimental approaches with autonomous sampling technology to broaden the ecological context of point measurements, and to test the utility of these novel monitoring methods under challenging conditions, including the Polar Night. Since the Polar Front is known to act as a distributional boundary, an area of enhanced production, and an important feeding area for plankton, fish, seabirds and mammals, our ecological studies will focus on these topics. We will pay particular attention to species of key ecosystem and management importance: polar cod, capelin, and migratory whales and dolphins. Our digitalization strategy includes conforming to national and international data management standards, as well as developing flexible software solutions to format data for direct input into risk assessment, ecological, and management modelling systems. We also spend considerable effort on visualization and communication of both data and scientific results for all end-users. Close cooperation with industry and other stakeholders throughout the project assures relevance and availability of results.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum