Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Facilitating innovation in county authorities’ management of road safety

Alternativ tittel: Tilrettelegging av innovasjon i fylkeskommunenes styring av trafikksikkerhet

Tildelt: kr 7,5 mill.

Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet (TS), og den norske modellen for TS-styring trekkes gjerne frem som et godt eksempel til etterfølgelse. I 2020 gjennomgikk imidlertid det institusjonelle rammeverket for TS i Norge store endringer, i forbindelse med Regionreformen. Syv nye, sammenslåtte fylkeskommuner ble etablert. Samtidig tok fylkeskommunene over det administrative ansvaret for alle fylkesveger, dvs. omtrent halvparten av det offentlige vegnettet. Tidligere administrerte Statens vegvesen fylkesvegene. Dette endrer premissene for TS-ledelse i Norge, og økningen i store vegeiere tilsier et økt behov for koordinering og kommunikasjon mellom fylkeskommunene. Det foreslåtte prosjektet skal derfor legge til rette for læring og innovasjon, det vil si utvikling av nye ideer, praksis, prosesser, prosedyrer etc. i og mellom fylkeskommunenes TS -ledelse etter regionreformen. Vi skal hjelpe fylkeskommunene med å innovere både for å tilpasse seg sitt nye ansvar og sine nye organisasjonsstrukturer. Vi fokuserer på to overordnede nøkkelroller: 1) Fylkeskommunenes trafikksikkerhets eller samferdselsplaner, og 2) Kvalitetssystemene som fylkeskommunene har utviklet for å administrere fylkesvegene. Det nye institusjonelle landskapet i TS-styring i Norge stiller økte krav til kommunikasjon, samarbeid, standardisering og læring på tvers av ulike aktører og institusjoner. Prosjektet vil bidra til dette ved å etablere en sosial og digital plattform for samarbeid om TS. Prosjektet tar sikte på å støtte innovasjonsprosessene i fire fylkeskommuner gjennom årlige workshoper (hver etter målinger av TS-kultur i fylkeskommunene), som involverer kollektive diskusjoner, deling av innovasjoner og læring og planer for forbedring basert på disse. Vi vil validere fylkeskommunenes ledelsespraksiser mot indikatorer på TS-kultur, innovasjon og ulykkesrisiko, og spre denne tilnærmingen til kontinuerlig forbedring til alle fylkeskommunene.

Norway is a world leader in road safety (RS), and the Norwegian model for RS management if often referred to as an example to follow. In 2020 the institutional set-up around RS in Norway went through major changes following the Norwegian Regional reform which involved the establishment of seven new counties and made county authorities responsible for road safety management on half of Norway’s public road network. These changes completely alter the premises for RS management and they imply an impending risk of substantial losses of competences and deterioration of road safety. The proposed project aims to facilitate learning and innovation, i.e. the development of new ideas, practices, processes, procedures etc. within the county authorities’ RS management after the Norwegian Regional reform. We seek to help the county authorities as they innovate to adapt to their new responsibilities and organizational structures. We focus on two overarching key roles: 1) The county authorities’ plans for RS, and 2) The quality systems that the county authorities have developed to manage their new responsibility of RS management. The new fragmented institutional landscape in RS governance in Norway sets increasing demands for communication, cooperation, standardization and learning across different actors and institutions, and the present project will provide this by establishing a social and digital platform for cooperation on RS. The project aims to support the innovation processes in four county authorities through three annual workshops (each preceded by measurements of county RS culture) involving collective discussions, sharing of innovations and learning and plans to improve based on these. We will validate the county authorities' management practices against indicators of RS culture, innovation and accident risk, and seek to spread this way of continuous improvement to all county authorities.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune