Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Alternativ tittel: Forbedret skipskollisjonsrisikomodell for skip som passerer bruer med eksponerte fundament med fokus og relevans for norske farvann

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327218

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan være alt i fra at maling blir skapet av, til at hele brua kollapser. Det er mange faktorer som påvirker hvor ofte et skip kan miste styringen, og det er mange faktorer som påvirker konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru. I dette prosjektet skal det forskes på effekten av tiltak som los og overvåking fra sjøtrafikksentral har på risikoen for skipskollosjoner mot bruer langs kysten av Norge. Prosjektet skal også forske på konsekvensen av kollisjoner fra ulike skip mot bruer for bedre å kunne fastslå mulige skadeomfang.

Mange av bruene Statens vegvesen eier, bygger eller planlegger krysser over seilingsleder og har fundament i eller nær sjøen. Disse bruene kan være utsatt for skipsstøt fra skip som er på avveie eller har mistet styringen, og må dimensjoneres for ulykkeslast fra skipsstøt. Det er finnes flere forskjellige metoder for å gjennomføre risikoanalyser for å fastslå dimensjonerende støtlast fra skip mot brukonstruksjonen, blant annet Eurokode og AASHTO, samt mer avanserte metoder. De forenklede metodene har vist seg svært konservative for bruk i Norge, da de i hovedsak er utviklet for bruk i USA eller mer sentrale deler av Europa. De avanserte metodene er på den andre siden svært tidskrevende å gjennomføre. Både de forenklede og de mer avanserte metodene bruker i dag input basert på gamle data, irrelevante data(pga geografi og lokasjon) eller bare svært usikre data. Hensikten med dette prosjektet er å gjøre det enklere å gjennomføre gode risikoanalyser knyttet til skipsstøt mot bruer, både for eksisterende bruer og nye bruer som er under planlegging. Dette skal gjøres gjennom kvantifisering av de mest usikre inputverdiene som effekt av Los og VTS på risikoen for skipsstøt, samt kvantifisering av Heinrich-faktoren som sier noe om forholdet mellom antall kritiske ulykker og antall ulykker og som teoretisk kunne vært kritisk om tilfeldigheten hadde vært litt annerledes. Resultatene skal kunne brukes i begge typer analyser. Det skal i tillegg utvikles en forbedret forenklet metode for risikoanalyser for mindre og mellomstore bruer, tilpasset norske forhold. Resultatene vil bli implementert i interne prosedyrer og retningslinjer for risikoanalyser for skipsstøt til bruk av brumiljøet internt i Statens vegvesen. Grunnlagsdata og metodikk vil bli publisert og dermed også være tilgjengelig for eksterne til implementering i sitt arbeid for Statens vegvesen og andre brueiere(kommune og fylkeskommune).

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune