Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Establishing an innovative and transnational feed production approach for reduced climate impact of the aquaculture sector and food supply

Alternativ tittel: Etablering av en innovativ og transnasjonal tilnærming til fôrproduksjon for redusert klimapåvirkning fra havbrukssektoren og matforsyning

Tildelt: kr 2,1 mill.

CLIMAQUA har som mål å utvikle et bærekraftig havbruk basert på utnyttelse av lokalt produserte og innovative nye fôrråvarer med redusert klimapåvirkning, og derigjennom bidra til å sikre fremtidig matforsyning. CLIMAQUA vil utvikle og etablere en innovativ prosess for omdanning og resirkulering av akvakultursidestrømmer (slam og avløpsvann) til anvendelse i vekstsubstrat for alger (Arthrospira platensis) ? for deretter å bruke algene som ingrediens i fôr til laks. I konvensjonelt havbruk er fôrproduksjonen ansvarlig for 50 % av utslipp av klimagasser. Målet med dette prosjektet er å redusere klimagassutslippet med utgangspunkt i lokale geografiske og stedsspesifikke egenskaper (temperatur, solskinnsvarighet, osv.). CLIMAQUA bygger på kunnskap om havbruk og fôrproduksjon, og involverer partnere fra Norge, Tyskland, Kenya og Sør-Afrika. Dette vil sikre bred anvendelse av de nye fôrråvarene tilpasset ulike geografiske områder, og vil skape grunnlag for å vurdere klimaeffekten av fôrproduksjon i ulike klimasoner. Det transnasjonale samarbeidet er karakterisert ved omfattende kunnskapsutveksling fra sør til nord og omvendt. Sør-Afrika og Kenya har utviklet kompetanse om klimasituasjoner som utfordrer mattilførselen. Norge har etablert effektive akvakultur-matproduksjonssystemer og vil utvikle metoder for bedre utnyttelsen av sidestrømmer fra akvakultur. Videre vil Norge utvikle ny kunnskap om hvordan man kan håndtere fremtidige klimaendringer, mens Sør-Afrika vil utvikle ny kunnskap om hvordan man effektivt kan håndtere og utnytte sidestrømmene fra havbruk. Prosjektet inkluderer en vurdering av klimapåvirkning og en undersøkelse av sosiale (interessenter innen akvakultur, fôr- og matproduksjon, forbrukere), økonomiske og miljømessige aspekter, oppnådde regionale resultater, informasjon til myndighetene, avfallshåndtering og tilbakemeldinger fra interessenter.

CLIMAQUA results in an innovative process for converting and recirculating aquaculture side-streams (sludge and wastewater) in algae (Arthrospira platensis)-based feed production for aquacultures. In conventional aquaculture, feed production is responsible for 50% of greenhouse gas (GHG) emission. The aim is to substantially reduce GHG emission by considering geographic and site-specific characteristics (temperature, sunshine duration etc.) and to design site-specific phototrophic or heterotrophic A. platensis cultivation for use as a highly digestible feed ingredient. CLIMAQUA builds on knowledge gained regarding aquaculture and feed production, and involves partners from Norway, Germany, Kenya and South Africa in order to broaden the applicability, not limiting the approach to a certain geographic area and assessing climate impact of feed production in different climate zones. CLIMAQUA will consider both technological aspects resulting in low carbon footprint solutions and reduced environmental impact as well as non-technological aspects resulting in changes in supply chains and food system resilience by climate adapted production of feed and fish. The transnational cooperation is characterized by mutual knowledge exchange that involves on-cite solutions to meet the future climate situations challenging the supply of food. This cooperation strengthens regional capabilities and contributes to food security under climate change within 1.5 or 2 °C until 2050 and beyond. The project will enable an assessment of future climate impact and an investigation of social (Aquaculture farmers, feed and food processors, consumers), economic and environmental aspects. The regional results obtained, including the role of food losses and waste management and feedback of stakeholders will be used to further improve resource efficiency and nutritive quality of produced feed and food in the southern and northern parts of the world to strengthen regional food supply.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram