Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Tailoring adhesion (TailAd)

Alternativ tittel: Skreddersydd adhesjon

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327720

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Forståelsen av adhesjonmekanismer i maling er elementær både i industrien og akademia til tross for den ekstremt viktige rollen den spiller for malingsintegriteten. Hovedårsaken er at eksisterende karakteriseringsmetoder er for basale, noe som begrenser muligheten til å forstå forholdet mellom kjemisk komposisjon og malingsbeleggets fysiske egenskaper. Prosjektet vil utvikle nye karakteriseringsmetoder ved hjelp av avansert instrumentering som vil gi muligheten til å studere adhesjonsegenskaper i mye større detalj. Basert på de nye karakteriseringsmetodene, vil det utvikles en ny kunnskapsplattform som dekker de grunnleggende driverne og effekten av aktive forbindelser på både kort og langvarig vedheft. Dette vil gjøre det mulig å gå fra inkrementelle, empirisk baserte forbedringer til drastiske ytelsesforbedringer basert på skreddersøm av underliggende mekanismer i malingene. Denne kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig for malingsindustrien å utvikle bedre og mer miljøvennlige produkter til attraktive kostnadsnivåer for et bredt spekter av produkter, inkludert bunnstoff, toppstrøksmalinger og antikorrosjonsmalinger.

The understanding of adhesion mechanisms in coatings is very crude across both industry and academia despite the paramount role it plays to coating integrity. The core reason is that existing characterization methods are very rudimentary, which is limiting the ability to understand the relationship between chemical composition and physical properties of the coating. The TailAd project will develop new characterization methods utilizing advanced instrumentation that will provide the capabilities to study adhesion characteristics in much greater detail. Based on the new characterization methods, a new knowledge platform covering the fundamental drivers for adhesion of coatings and the behaviour of active species on short and long-term adhesion will be developed. This will enable the industry to shift from incremental, empirically based improvements to drastic performance enhancements based on the tailoring of underlying mechanisms in coatings. This knowledge platform on adhesion and migration will facilitate the coating industry to develop better and more environmentally benign products at attractive cost levels for a wide range of products, including anti-fouling, topcoats, and anticorrosion coatings.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena