Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Helhetlig vurdering av miljøpåvirkning av VVS-installasjoner i bygg

Alternativ tittel: An holistic evaluation of the environmental footprint of HVAC installations

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327867

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bygg- og anleggssektoren står på verdensbasis for cirka 40 % av energi- og prosessrelaterte utslipp og trenden er økende med befolkningsvekst som den primære driveren. I Norge utgjør utslippene fra bygg- og anleggssektoren cirka 15 % av de nasjonale utslippene og en reduksjon i denne sektoren vil være avgjørende for å nå den nasjonale målsetningen om 50 % reduksjon av klimagasser innen 2030 og 90-95 % innen 2050. Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg i markedet. Miljøpåvirkning knyttet til VVS-installasjoner har tradisjonelt vært lite i fokus i byggenæringen, og i livsløpsanalyser av bygg blir dette som regel utelatt. Fokuset i næringen er imidlertid i endring, og flere aktører og byggherrer retter nå også fokuset mot VVS. Prosjektets overordnede idé er å etablere en ny tjeneste basert på metodikk og beste praksis for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning. Dette vil gjøre deltakende aktører til markedsledende leverandører av tjenester i et marked som stiller strenge krav til lave klimagassutslipp i møtet med omstillingen til et sirkulært samfunn. Fokuset i dette prosjektet er på VVS-installasjoner, men prosjektet vil også danne en metodikk som kan følges ved analyse av andre installasjoner. Størrelsen på klimagassutslipp fra VVS-installasjoner, hittil manglende forskning og våre foreløpige arbeider tyder på at det er et stort optimaliseringspotensial innen både material-, system- og designvalg.

Bygg- og anleggssektoren står på verdensbasis for cirka 40 % av energi- og prosessrelaterte utslipp og trenden er økende med befolkningsvekst som den primære driveren. I Norge utgjør utslippene fra bygg- og anleggssektoren cirka 15 % av de nasjonale utslippene og en reduksjon i denne sektoren vil være avgjørende for å nå den nasjonale målsetningen om 50 % reduksjon av klimagasser innen 2030 og 90-95 % innen 2050. Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg i markedet. Miljøpåvirkning knyttet til VVS-installasjoner har tradisjonelt vært lite i fokus i byggenæringen, og i livsløpsanalyser av bygg blir dette som regel utelatt. Fokuset i næringen er imidlertid i endring, og flere aktører og byggherrer retter nå også fokuset mot VVS. Prosjektets overordnede idé er å etablere en ny tjeneste basert på metodikk og beste praksis for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning. Dette vil gjøre deltakende aktører til markedsledende leverandører av tjenester i et marked som stiller strenge krav til lave klimagassutslipp i møtet med omstillingen til et sirkulært samfunn. Fokuset i dette prosjektet er på VVS-installasjoner, hvor Erichsen & Horgen besitter bransjeledende spesialkunnskap, men prosjektet vil også danne en metodikk som kan følges ved analyse av andre installasjoner. Størrelsen på klimagassutslipp fra VVS-installasjoner, manglende forskning og Erichsen & Horgens foreløpige arbeider tyder på at det er et stort optimaliseringspotensial innen både material-, system- og designvalg, som vil kunne utnyttes av aktører som er i forkant med utvikling av verdifull kompetanse. Prosjektdeltakerne og referansegruppen opplever at etterspørselen etter miljøvennlige bygg er stor og at etableringen av dette FoU-prosjektet derfor er betimelig og vil være utløsende for markedsgjennombrudd for en ny tjeneste.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi