Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smartgjødsler for karbonfangst og bærekraftige matsystemer

Alternativ tittel: Smart-fertilizers for carbon-sequestration and sustainable food-systems

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektnummer:

327955

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Smartsoil vil være med å utvikle framtidens globale bærekraftige matsystemer. Innovasjonen skal bedre jordhelse ved hjelp av nyttige mikroorganismer (mikrober). Mikrober utgjør om lag halvparten av biomassen på jorden og størsteparten av biodiversiteten vi kjenner til, og spiller sentrale roller for alle kjente økosystemer. Vi anvender denne mikrofaunaen for å bedre jordhelse, plantekvalitet og forebygge plantesykdommer. Vi vil i dette prosjektet utvikle og anvende nye teknologier og produkter basert på en helhetlig forståelse av jordøkologi. Vi bruker potetproduksjon som studiesystem, hvor målet er å redusere omfanget av tørråte og andre sykdommer. Tørråte er mest kjent som årsaken til sultkatastrofen i Irland på 1800-tallet. Det produseres om lag 370 millioner tonn potet globalt og er den fjerde viktigste jordbruksveksten etter mais, ris og hvete. I Norge blir det produsert over 300 000 tonn. Totalt regner man med at så mye som 25-30 prosent av årlige potetavlinger går tapt p.g.a. sykdom på planter og avling. Å finne trygge og bærekraftige metoder for å redusere omfanget av tørråte i åker og avling vil derfor være av stor interesse.

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle produkter for framtidens globale bærekraftige matsystemer. Innovasjonen skal bedre jordhelse ved hjelp av nyttige mikroorganismer (mikrober). Mikrober utgjør omlag halvparten av biomassen på jorden og størsteparten av biodiversiteten vi kjenner til. Mikrober har enorm betydning for alle økosystemer. Til tross for deres åpenbare anvendelsesmuligheter i jordbruket, er det vanskelig å bruke disse organismene fordi vitenskapen kun kan kultivere 5-10% av alle mikrober. Derimot finnes det stort samfunn av mikrober (mikrobiom) i organiske avfallsfraksjoner, slik som komposter, og gjør avfallsfraksjonene interessante for mikrobe-baserte gjødsler. Imidlertid er tilgjengelige komposter av høyst variabel kvalitet, og de kan inneholde sykdomsfremkallende (patogene) organismer. Derfor frarådes bønder å bruke kompost. Særlig gjelder dette for potetbønder hvor tørråte-slekten Phytophtora har stor ødeleggelseskraft. I dette prosjektet har vi derfor som overordnet mål å utvikle neste generasjon kompostbaserte Smartgjødsler som kun inneholder biodiversitet av fordelaktige mikrober. Vi dokumenterer mikrobiomet og fravær av patogener med DNA-metoder. Jordbruket har også mål om å fange og lagre atmosfærisk CO2 fra atmosfæren og lagre det i matjord. Vi har som mål at smartgjødslene bidrar til karbon fangst og lagring (CCS) ved hjelp av mikrobiomets biologiske mekanismer (Bio-CCS). Prosjektet er en del av sirkulær- og kretsløpsøkonomien, fordi vi omdanner avfall til jordforbedringsprodukter for å bedre jordhelse, øke avlingsnivåer og redusere mengden klimagasser i atmosfæren.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram