Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

MaritimeNH3 - Enabling implementation of ammonia as maritime fuel

Alternativ tittel: MaritimNH3 - Ammoniakk som maritimt drivstoff

Tildelt: kr 23,1 mill.

MaritimeNH3 utvikler og formidler kunnskap som bidrar til teknologiutvikling i ammoniakk-verdikjeden for å muliggjøre bruk av ammoniakk (NH3) som maritimt drivstoff. Det er bred enighet om at skipsfarten må gjennom en overgang til mere miljøvennlige drivstoffer. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 50% innen 2050, mens Norge sikter mot en klimanøytral flåte innen 2050. NH3 er et lovende alternativ til tradisjonelle oljebaserte drivstoffer. For Norge betyr dette at vi kan bruke utslippsfri elektrisitet til å produsere NH3, og dermed redusere utslipp, skape arbeidsplasser og generere eksportinntekter. På veien mot en skipsfart basert på NH3 som drivstoff, må flere utfordringer løses. Produsenter må overvinne tekniske og sikkerhetsmessige hindre, og ammoniakk-motorer og brenselceller må forbedres og tilpasses. Havneoperatører og drivstoffleverandører må bygge sikre og fleksible bunkringsterminaler, og energiselskaper og myndigheter må investere i infrastruktur for å produsere nok karbonfri NH3. Det er også et stort behov for økt bevissthet og sosial aksept for NH3 som et trygt drivstoff. MaritimeNH3 er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt tilknyttet Grønn Platform-prosjektet (GP) "Ammonia fuel bunkering network", som tar sikte på å realisere et bunkringsnett for NH3 i Norge. MaritimeNH3 støtter GP-prosjektet ved å utvikle nye modeller for simulering av NH3-dispersjon for økt sikkerhet i bunkringsanlegg, og forbedrede metoder for tekno-økonomisk analyse og klimagassvurderinger i hele NH3-verdikjeden, noe som vil understøtte beslutningsprosesser. Gjennom eksperiment- og modelleringsaktiviteter vil prosjektet videreutvikle brenselsceller (økt levetid) og forbrenningsmotorer (mer effektiv forbrenning). Andre aktiviteter inkluderer innsats for å øke sosiale aksept for NH3 som et trygt maritimt drivstoff og å spre resultater til interessenter i verdikjeden. Varighet: 2021-2024

Across the maritime industry, there is general agreement that shipping must undergo a rapid energy transition. IMO has committed to reduce GHG emissions at least 50% by 2050, while Norway aims at a climate-neutral fleet by 2050. Ammonia (NH3) is projected to be one of the leading alternatives to traditional oil-based fuels. For Norway, this introduces the possibility to use emission-free electricity, or carbon capture and storage, to produce NH3 for the shipping sector, and by that both cut emissions and create jobs and export revenues. For NH3-fuelled shipping to materialize, several issues must be solved. Manufacturers must overcome key technical hurdles and safety issues in the design of NH3 engines and fuel cells. Port operators and fuel suppliers must build safe and flexible bunkering infrastructure, and energy companies and governments must make heavy investments to produce enough carbon-free NH3. There is also a strong need for increased awareness and social acceptance of NH3 as a safe fuel. The Green Platform main project "Ammonia fuel bunkering network" aims to realize an NH3 bunkering network. KSP "MaritmeNH3" supports the main project by developing and disseminating new knowledge to facilitate the realisation of cost-efficient and safe use of NH3 as a maritime fuel: New models for simulation of ammonia dispersion, accounting for the hygroscopicity, will be developed such that safety measures for NH3 bunkering installations can be improved. Improved methods for techno-economic analysis and GHG assessments of the whole NH3 value chain will provide a framework for stakeholder decision making. The project will through experiment and modelling improve fuel cell lifetimes and engine combustion respectively, providing technological advancements necessary for end-use in engines and fuel cells. Effective dissemination of project result, dedicated for various stakeholder, will pave the way for faster implementation of NH3 as a maritime fuel.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform