Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Troms og Finnmark

Tildelt: kr 1,5 mill.

Horisont Troms og Finnmark skal gjøre FoU miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i HE. Nettverket skal samle de aktørene i regionen som aktivt driver mobilisering- og veiledningsarbeid i fylket, har ambisjoner om HE deltakelse, og har ressurser til å påta seg rolle og ansvar i et nettverkssamarbeid. Gjennom dette vil Horisont Troms og Finnmark bidra til å nå utlysningens formål om å forsterke allerede etablerte nasjonale og regionale tjenester og prosesser inn mot HE. Nettverket skal ha lav terskel for å dele informasjon og kunnskap og fungere som et bindeledd inn mot nettverkets målgrupper. Nettverket tar utgangspunkt i de erfaringer en har gjort seg med de pågående EU nettverkene i Troms og i Finnmark, finansiert av Forskningsrådet. Troms og Finnmarks naturgitte fortrinn, i form av arktiske naturressurser, sentral beliggenhet i Arktis – kombinert med sterke kunnskapsmiljøer, gjør aktørene i regionen attraktive som samarbeidspartnere i HE. I nord er mye av næringsaktiviteten basert på nærhet til naturressursene, og mye av dette knyttet til våre kyst- og havområder. Så er det i Arktis klimaforandringene gjør seg aller mest gjeldende. Deltakelse i HE vil kunne være et bidrag til å motvirke disse, men også finne løsninger for trygge, bærekraftige samfunn. Fylket har utfordringer grunnet sin beliggenhet. Det er også generelt mindre forskning- og utviklingsaktivitet i bedriftene i Troms og Finnmark enn i andre fylker. Offentlig sektor er på sin side sterk og kan være utslagsgivende for innovasjonsprosesser i lokalt næringsliv. Mobiliseringsarbeidet vil ta sikte på å løfte frem og hente erfaring fra de store fyrtårnprosjektene i regionen og fokusere på etablering av lokale/regionale partnerskap som kan inngå i europeiske konsortium. Nettverket vil bestå av aktører og miljøer som særlig har kapasitet til å inngå som aktive partnere i nettverket og som anses som modne for HE deltakelse

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk