Tilbake til søkeresultatene

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

Alternativ tittel: Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Tildelt: kr 128,0 mill.

Årlig får mer enn 35 000 mennesker en kreftdiagnose i Norge. Selv om de fleste pasientene blir kurert, er kreft likevel dødsårsak nummer en i Norge, og årlig dør mer enn 10 000 personer. I løpet av de siste årene har vi sett viktige forbedringer innen flere kreftdiagnoser, med bedret prognose, men dessverre er noen kreftsykdommer svært vanskelige å behandle effektivt. I vårt nasjonale forskningssenter for klinisk kreftbehandling, MATRIX, er det overordnede målet å bedre overlevelse og livskvalitet hos pasienter med kreftsykdommer som i dag er vanskelige å kurere. Det har vært en positiv utvikling i diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter i løpet av de siste årene, og pasienter lever lenger med sin sykdom, også mens de får kreftbehandling. Livskvalitet, symptomlindring og funksjonsnivå er viktig, og MATRIX skal derfor iverksette systematisk digital symptomkartlegging og utvikle nye, digitale pasientsentrerte pasientforløp. For å kunne bedre prognosen til kreftpasienter, er et av senterets fokusområder utvikling av ny diagnostikk. Dette inkluderer blant annet medikament-sensitivitetsundersøkelser der ulike medikamenter prøves på kreftceller fra pasienter for å undersøke hvilke som er mest effektive for den individuelle pasient. I tillegg undersøkes nytten av analyser på blodprøver, proteiner og andre molekyler for å kunne tilby en mest mulig persontilpasset behandling. Vi vil også bruke radiologiske bilder, og undersøke om bruk av kunstig intelligens kan bidra til mer effektiv og presis diagnostikk. Et overordnet mål i MATRIX er å tilby så mange pasienter som mulig behandling i en klinisk studie. Vi har allerede etablert et nasjonalt nettverk som inkluderer 16 helseforetak med kreftavdelinger, og vil støtte sykehus som behandler pasienter i MATRIX kliniske studier. Pasientsentrert behandling er også del av de kliniske studiene. MATRIX åpnet offisielt i august 2022, og et oppstartsmøte med mer enn 70 deltakere fra hele landet ble organisert på Gardermoen 23-24. august. En senterkoordinator har også vært ansatt siden august. Det er alt åpnet et innmeldingsskjema der partnere i senteret kan melde inn nye kliniske studier, og en nasjonal ledergruppe evaluerer månedlig innkomne søknader. Et styre er også etablert med Sigbjørn Smeland, leder av kreftklinikken ved OUS, som styreleder. Det første styremøtet ble avholdt i november 2022. Nettsidene til MATRIX har også nylig blitt lansert, og oppdatert informasjon om senteret og dets aktiviteter er tilgjengelig her: http://www.matrix-fkb.no

In MATRIX, we will take advantage of on-going large national precision cancer medicine initiatives, the national tumor groups, the national initiatives in patient-centered care and the unique infrastructure for clinical trials to facilitate development and implementation of next generation cancer care. Diagnostics: We will develop new diagnostic methods in molecular profiling (-omics), drug sensitivity screening, immune system characterization, PROMs and AI tools for analysis of images and clinical real-world data. Collaboration with the newly established national infrastructure for precision diagnostics will enable systematically and rapid testing of the clinical benefit of diagnostic tools in the ongoing precision medicine trial IMPRESS-Norway, which will be further developed in MATRIX. Treatment: We will develop and test new treatment strategies in clinical trials. We will test novel combination of drugs based on newly establish diagnostic tools to overcome resistance. Integration with the newly establish Centre for Advanced Cell Therapy will allow us to test novel approaches for cell therapy. Patient Centered Care: Experience from the ongoing precision medicine initiatives in Norway clearly shows the need for tools that ensures that patient preferences and patient communication is integrated into the treatment decision. We will therefore take advantage of ongoing research project on e-Health solutions for integrating patient preferences into the decision process. Participation of the established large clinical trial network of MATRIX involving most hospitals in Norway with a cancer division will ensure access for patients and competence building across the country. A clinical trial engine will be established to ensure competence building (regulatory, logistics etc.) for advanced clinical trials (e.g. cell therapy) to facilitate future trial capacity and establishing Norway at the forefront of coming developments in cancer therapy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling