Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategic participation at the EERA Secretariat

Tildelt: kr 0,25 mill.

EERASEC-prosjektet har gitt SINTEF/Norge mulighet til å delta aktivt i EERA-sekretariatet for å sikre at norske interesser blir hørt og diskutert i kjernen av EERA/EERAs nettverk og samtidig sikre en effektiv implementering av slike interesser av høy kvalitet. Dette prosjektet har vært veldig betimelig med EERAs oppdaterte strategi som har vedtatt en mye påvirkningsdrevet, tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming der teknologiutvikling er integrert i den bredere konteksten som gjør det mulig for energiomstilling å oppnå klimanøytralitet. EERASEC har hatt to hovedmål: 1) Utvikling/etablering av europeiske sentre for fremragende forskning (ECoE) 2) Mobilisering av medlemsland (MS) / assosierte land (AC) for å øke tilpasningen av nasjonale innsatser til EUs strategiske energi- / klimaprioriteringer. På slutten av prosjektet er det etablert énn ECoE på energiomstilling modellering , og i tillegg er to andre EERA-fellesprogrammer (JP), på vind og karbonfangst og lagring godt posisjonert for å bli ECoE i nærmeste fremtid. I begge JP-ene er Norge representert i strategiske posisjoner med viktige beslutningsprosesser, enten som JP-koordinator eller som subprogramkoordinator, og legger dermed til rette for etablering av ECoE med norsk deltakelse. Hvis det lykkes, kan et slikt ECoE bidra til å europeisere videre de tilsvarende norske FMEene. Når det gjelder mobiliseringen av MS/AC for å tilpasse nasjonale og europeiske strategiske prioriteringer på energi og klima, har arbeidet blitt nedprioritert i allhovedsak på grunn av den enestående krisen (geopolitisk, energi, forsyningssikkerhet) Europa har stått overfor siden tidlig 2022, som har fanget mesteparten av EERAs oppmerksomhet/kapasitet. Allikevel har EERA etablert de såkalte Country Action Groups (CAGs) som hovedsakelig består av EERA Executive Committee-representanter (EERA ExCo) med sikte på å mobilisere nasjonale representanter til SET-planen, Clean Energy Transition Partnership og Horison Europa Program Committee og samkjøre nasjonale FoU-agendaer på fem EU-strategier: systemintegrasjon, solenergi, havenergi, hydrogen og renoveringsbølge. Dessverre har disse CAG-ene ikke sat i gang arbeid, som forventes å starte i 2023.

The main outcome has been the establishment of a European Centre of Excellence (ECoE) on Energy Transition Modelling and the high probability to establish two additional ones on offshore wind and on Carbon Capture and Storage, all of them with Norwegian participation/leadership. If successful, such Centres will have scientific, societal and economic impacts, both at national level, linking the activities of such Centres with the homologous FMEs, and at European level. These European Centres of Excellence will allow to create new, high-quality knowledge while coordinating/aligning existing transnational R&I and infrastructure. Furthermore, ECoE will allow to address and influence national and EU policy priorities through R&I and generate innovation-based growth. By means of ECoE "Team Norway AS", including industry, will also be well positioned to provide Norwegian R&I interests to the next framework programme, hopefully leading to higher success rate of funded projects. If/when the work to mobilise Member States/Associated Countries kicks-off, the alignment of R&I agendas on EU strategies (e.g. systems integration, off-shore energy, hydrogen, etc.) will be accelerated, contributing to fulfil the European Research Area Policy Agenda in time.

EERA has spent significant efforts during the past couple of years on strengthening its value proposition. The previous strategic work was restricted to contribute to the objectives defined in the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), thus focusing on the development of low-carbon technologies in a fast and cost-competitive way. In contrast, the updated EERA strategy adopts an impact-driven, multi-disciplinary and cross-sectoral approach where technology development is integrated in the wider context enabling the Clean Energy Transition to achieve climate-neutrality. In this renovated EERASEC project the efforts will be primarily concentrated on two elements. On the one hand, the development of European Centres of Excellence as EU Alliances to contribute to a more rapid development and deployment of strategic technologies. Norwegian FMEs will be showcased as best practices for Centres of Excellence. On the other hand, the mobilisation of Member States/Associated Countries in order to increase alignment and convergence of national efforts with EU strategic energy/climate priorities. SINTEF will take a national approach when performing the tasks of the EERASEC project and will ensure that in this crucial Clean Energy Transition phase Norwegian interests are heard and discussed at the core of EERA/ EERA's network and at the same time ensure an efficient, high-quality implementation of such interests.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi