Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DIGG-MIN-SKOLE - Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler

Alternativ tittel: DIGG-MIN-SKOLE - Transforming interactions between digital technologies and people for sustainable indoor climate in schools

Tildelt: kr 7,0 mill.

Visjonen med DIGG-MIN-SKOLE er å utnytte ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et inneklima som fremmer helse, trivsel, læringsevne og produktivitet og bidrar til en kostnadseffektiv forvaltning av skolebygg. DIGG-MIN-SKOLE skal utnytte de store investeringene som er gjort i tekniske anlegg i skolene ved å koble data fra disse anleggene med data om brukeropplevelser. Vi skal utvikle verktøy som bidrar til økt brukerinvolvering i inneklimaarbeid på skolen, bedre arbeidsflyt, økt kunnskap i HMS- og internkontrollarbeid, og bedre styring av tekniske systemer for optimalt inneklima. For å oppnå dette skal vi kombinere data fra skolens sensorsystemer for inneklima og data knyttet til brukeropplevelse. Ved hjelp av maskinlæring ønsker vi å forstå sammenhengene mellom disse dataene, og identifisere hvilke tilstander som egner seg til å utløse handling på skole-/klasseromsnivå. Skolens ansatte og elever skal medvirke til utformingen av ulike (del)verktøy slik at resultatene blir egnet for bruk i skolens hverdag. Sluttresultatet blir en teknisk spesifikasjon og demonstrasjon av et bruker-orientert forvaltningssystem på flere skoler som vil gi grunnlag for resultatenes oppskaleringsmuligheter.

Godt inneklima på skolen er viktig for helse og trivsel hos elever og ansatte, og har vesentlig påvirkning på elevenes læringsutbytte. Godt vedlikehold av bygg og drift av de tekniske anleggene er viktig for å få et godt inneklima, men i tillegg er det avgjørende at ansatte og elever bruker skolebyggene riktig og involveres i praktisk inneklimaarbeid på skolenivå. Dette krever at ansatte og elever er bevisst på og har kunnskap om hvordan deres adferd påvirker inneklima, samt hvordan den enkelte kan bidra for å ivareta et så godt inneklima på skolen som mulig. Data fra inneklimasensorer, kombinert med informasjon om hvordan ansatte og elever opplever inneklima og relaterte helseplager, kan gi nye muligheter for både å identifisere inneklimaproblemer, finne årsak og identifisere riktige tiltak, og til å lage nye verktøy som engasjerer og involverer brukerne av skolebyggene. Dagens skoler er utstyrt i stor grad med sensorsystemer for inneklima, men det finnes ingen verktøy for å samle inn data om brukeropplevelser. Data fra integrerte sensorer er i liten grad tilgjengelig for skolen. Informasjon om sammenhenger mellom sensordata og opplevelser mangler i dag. DIGG-MIN-SKOLE skal kombinere data fra sensorer som er en integrert del av skolens tekniske anlegg og/eller enkeltstående inneklimasensorer med egen-innhentede data knyttet til brukeropplevelse. Dataene skal benyttes til å utvikle en maskinlæringsmodell som kan anslå sannsynligheten for at brukerne vil oppleve nedsatt trivsel/helseplager, hvilke faktorer i inneklimaet som mest sannsynlig er årsaken til helseplagene (temperatur, lysforhold, støy, CO2 m.m) og identifisere målrettede avbøtende tiltak på skole/klasseromsnivå. Enhetsledere, ansatte og elever skal medvirke til utformingen av (del)verktøy slik at resultatene fra maskinlæringsmodellen blir egnet for bruk i skolens hverdag. Sluttresultatet blir en teknisk spesifikasjon og demonstrasjon av et bruker-orientert forvaltningssystem (BOF) på flere skoler.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon