Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CoTecH – Samskapt helseteknologi

Alternativ tittel: CoTecH - Co-created Health Technology

Tildelt: kr 28,0 mill.

Befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester øker mer enn tilgangen på helsepersonell og utfordrer oss til å finne nye løsninger. Digital helseteknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Gode teknologiske løsninger kan gi økt trygghet og mestring, slik at flere kan bo hjemme. Personer med kroniske sykdommer kan selv måle sin helsestatus, administrere tiltak og slippe å reise på unødvendige kontroller. Helsetjenestene kan innhente data for å følge med på pasienter, brukere og egen tjenesteproduksjon. Digital teknologi kan på denne måten bedre samarbeidet mellom pasient og pårørende, fastlege, kommunehelsetjeneste og sykehus. Dette gir bedre styring, økt effektivitet og kapasitet til å håndtere den økende etterspørselen etter helsetjenester. Men denne omleggingen skjer ikke av seg selv. Teknologiene må utvikles i tråd med behov hos enkeltpersoner, pasientgrupper og i helsetjenestene og de må testes, slik at de er trygge og brukervennlige. Det må utvikles arbeidsprosesser og rutiner slik at helsetjenestene kan ta teknologiene i bruk. Det må gis opplæring til brukere, pårørende, pasienter og helsepersonell. I prosjektet CoTecH - Samskapt helseteknologi – samles teknologileverandører, brukere og pasienter, ansatte og ledere i helsetjenester og forskere i et partnerskap for å skape digital helseteknologi og tjenester sammen. Forskere bidrar med å utvikle og kvalitetssikre kunnskap som legges til grunn for ny teknologi, nye tjenester, opplæring og utdanning. CoTecH startet i mai 2022 og Universitetet i Sørøst-Norge har sammen med 30 partnere bestemt at CoTecH skal prioritere satsingsområdene Digital hjemmeoppfølging, Helselogistikk, Smittevern, Oppgaveglidning og Hjemmemarkedsutvikling. Innenfor disse temaene jobbes det også med digital sikkerhet, etikk, digital helsekompetanse og bærekraft. Satsingene knyttes til nasjonale og regionale prioriteringer og det tilsettes en doktorgrads- eller postdoktorstipendiat pr område. Målet er å utvikle digital helseteknologi og helsetjenester som kan tas i bruk i regionen Viken, Vestfold og Telemark, landet for øvrig og etter hvert også i andre land.

Helseteknologi har potensiale til å møte fremtidige utfordringer knyttet til flere eldre og multisyke i befolkningen, økt behov for helsetjenester, samtidig som tilgangen på kvalifisert helsepersonell reduseres. Den rivende teknologiske utviklingen kan bidra til sikre, brukervennlige og kostnadseffektive løsninger, under forutsetning av at sentrale aktører samarbeider. CoTecH er et kapasitetsløft for et forsknings- og innovasjonspartnerskap i Viken, Vestfold og Telemark med nasjonal betydning for behovskartlegging, utvikling, testing og implementering av digitale helsetjenester og helseteknologi. Helsenæringen er kompleks, der ulike aktører skal utvikle og levere produkter og tjenester med god kvalitet til rett tid i svært ulike markedssegmenter (f.eks by/land og store/små kommuner), men der ingen har full kontroll på eller ansvar for hele verdikjeden. Helseteknologi og digitale helsetjenester ytes til sårbare bruker- og pasientgrupper, er strengt regulert og stramt finansiert, med høye krav til sikkerhet og kvalitet. Lovverk, direktiver, standarder og finansieringsordninger er i stadig utvikling. Løsninger må derfor utvikles ikke bare forskningsbasert, men også tverrfaglig og tverrsektorielt, med stort fokus på brukermedvirkning. Internasjonal forskning og regional kartlegging viser at forpliktende partnerskap på tvers av næringsliv, offentlig sektor, akademia og brukerorganisasjoner er både ønsket og har potensiale for å styrke felles kunnskapsutvikling, verdiskapning, opparbeidelse av tillit og deling av ressurser. Et stort regionalt partnerskap deltar i prosjektet. Aktivitetene i CoTecH stimulerer til økt anvendelse av forskningsbasert kunnskap for å styrke verdiskapning og innovasjonskapasitet i helsenæringen og helsetjenestene. I tillegg utvikles Universitetet i Sørøst-Norges kapasitet til å videreutvikle og levere tverrfaglig, forskningsbasert kunnskap i tråd med identifiserte behov.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene