Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CaRePlast-Chemical Recycling of Plastic Wastes

Alternativ tittel: CaRePlast-Kjemisk resirkulering av plastavfall

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektnummer:

332168

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Råvareplasten basert på petroleumsprosessen er ikke biologisk nedbrytbar, som akkumuleres av nesten permanent plastavfall og utgjør en langsiktig utfordring. Omtrent 150 millioner tonn plastavfall produseres globalt per år, og forårsaker dermed en synlig miljøforurensning både på land og i havet. EU-kommisjonen har gitt ut en strategi for plast i en sirkulær økonomi som gir en stor drivkraft for plastindustrien til å øke sirkulæriteten til et materiale som gir ekstraordinære fordeler for samfunnet. Pyrolyse, som en kjemisk resirkuleringsmetode, har blitt den mest lovende og miljømessig attraktive teknologien for storskala resirkulering av plastavfall. Med kjemisk resirkulering kan plastavfallsstrømmer omdannes tilbake til pyrolysenafta (sekundært råstoff) for å erstatte primære råvarer som råstoff for kjemisk industri. Den underliggende ideen med prosjektet er å utvikle effektive katalysatorer og integrert pyrolyseprosess for resirkulering av et bredt spekter av blandet plastavfall for å optimere pyrolyseolje for bruk som råstoff i damp-crackere for å produsere lett olefin.

The commodity plastics based on the petroleum process are non-biodegradable, which accumulate of near-permanent plastic waste and present a long-term challenge. About 150 million tons of plastic wastes is produced globally per year, thereby causing a visible environmental pollutant both on the land and in the oceans. The European Commission has released a Strategy for Plastics in a Circular Economy provides a great impetus for the plastics industry to increase the circularity of a material that offers extraordinary benefits for society. Pyrolysis, as a chemical recycling method, has become the most promising and environmentally attractive technology for large-scale recycling of plastic wastes. With chemical recycling, plastic waste streams can be converted back into pyrolysis naphtha (secondary raw material) to replace primary raw materials as feedstock for the chemical industry. The underlying idea of the project is to develop efficient catalysts and integrated pyrolysis process for recycling of a broad spectrum of mixed plastic wastes to optimize pyrolysis oil for the use as feedstock in steam crackers to produce light olefin. The proposed CaRePlast project will develop 1) a three-step ex-situ catalytic pyrolysis process: first low-temperature (< 300 C) pyrolysis to selectively decompose the Cl containing plastics (>95%), adding solid sorbent in the second step fast pyrolysis at a temperature range of 400-500 C to remove Cl to ppm level (<10 ppm) and to produce pyrolysis oil yield of > 70 wt% and ex-situ catalytic upgrading of pyrolysis vapor in a third step to pyrolysis oil with well-controlled product distribution; 2) develop the hierarchical zeolite and non-zeolite catalysts with controlled acidic properties to minimize the secondary cracking process in the ex-situ catalytic upgrading thus reduce non-condensable gas (NCG) yield (< 15 wt%) and increase pyrolysis naphtha (C4-C12) yield of > 40 wt%.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena