Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Additiv tilvirkning av maritime reservedeler – En ny digital og bærekraftig forsyningskjede

Alternativ tittel: Disrupting and Adding Value to maritime supply chains by using Additively Manufactured Spare parts

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

332374

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Wilhelmsen Ships Service opererer verdens største maritime forsyningskjede, og leverer produkter og tjenester til maritim industri fra over 2200 havner i verden. Det er en stor logistisk utfordring å ha reservedeler på plass der og når de trengs. DAVAMS-prosjektet vil støtte opp om en ny digital forsyningskjede for reservedeler til maritim sektor, gjennom additiv tilvirkning (AM). Målet er å kunne redusere leveransetiden, forbedre kvalitet og/eller produsere deler som ikke er tilgjengelig i markedet lenger ved å lage delene etter behov og nær bruksstedet. Reparasjon og vedlikehold er nøkkelaktiviteter i en sirkulær økonomi. Prosjektet skal bidra til at kostbart utstyr får lengre levetid ved at reservedeler blir mer tilgjengelig. Reservedeler laget med additiv tilvirkning (industriell 3D-printing) er ofte dyrere enn masseproduserte deler, men hvis man inkluderer at reservedelen repareres, reduseres operasjonelle problemer grunnet manglende reservedel, dårlig ytelse, og/eller nedetid, blir regnestykket mer positivt – både økonomisk og klimamessig. Utfordringen er at disse regnestykkene ikke er gode nok i dag. I prosjektet skal Wilhelmsen Ships Service og Ivaldi utarbeide metoder og verktøy for at både kunder og leverandører skal bli kjent med fordelene som additive tilvirkning kan gi. Prosjektet bygger på tidligere utprøving av en slik tjenestemodell i Singapore. Kongsberg Maritime, Valland og Kawasaki Heavy Industries representerer leverandørleddet og skal velge ut noen av sine deler for å demonstrere den nye forsyningskjeden. Det er flere representanter fra sluttbrukersiden i maritim og offshore næring med i prosjektet, samt myndighetsorganisasjoner. SINTEF er hovedleverandør for forskningsaktivitetene.

DAVAMS prosjektet vil fremme realiseringen av merverdier fra nye forsyningskjeder for reservedeler ved bruk av industriell 3D-printing (Additive Manufacturing). Ved bruk av 3D-printing vil digitale design-filer kunne sendes elektronisk for produksjon nær bruksstedet, i stedet for at man sender fysiske deler. I en global forsyningskjede, som reservedeler til internasjonal skipsfart, vil det være store klimafordeler å hente. Utfordringen er at klimafordeler i liten grad kvantifiseres, så kundene og leverandørene vet ikke hvor store gevinstene er. DAVAMS prosjektet skal utvikle ny programvare for innkjøp av reservedeler som lar kunden se hvilken klimabesparelse, transporttid og kostnad det medfører å bestille en 3D-printet del fremfor en tradisjonelt tilvirket del. Videre skal prosjektet følge noen få utvalgte deler gjennom forsyningskjeden for å avdekke utilsiktede effekter og muligheter for forbedring. Prosjektet bygger på Wilhelmsen Ships Service og Ivaldi sin erfaring fra med å utvikle en slik forsyningskjede for maritim sektor i Singapore.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2