Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying organic crop production to increase resilience

Alternativ tittel: Større mangfold i økologisk planteproduksjon for økt robusthet

Tildelt: kr 3,1 mill.

DIVERSILIENCE har som mål å forbedre produktivitet og robusthet i økologisk produksjon ved å utnytte variasjonen i dyrka vekster. Vi skal utføre forskning både i Nord-Europa (Norge, Finland, Danmark) og Sør-Europa (Bulgaria, Italia, Romania, Slovenia. Vi vil studere og utnytte variasjon på følgende nivåer: (i) innen arter - ved å forbedre foredlingsmateriale med mål om å øke tilpasning til økologisk dyrking, endret klima og utfordrende abiotiske og biotiske stressfaktorer; (ii) innen arter - ved å utvikle evolusjonære populasjoner og sortsblandinger og teste om disse er fordelaktige for kontroll av skadegjørere og avlingsstabilitet; og (iii) variasjon mellom arter - ved å utvikle en rekke belgvekst-baserte artsblandinger av frø- og fôrvekster og teste fordelene med disse framfor å dyrke enkeltarter i reinbestand. DIVERSILIENCE vil utvikle nytt foredlingsmateriale og vitenskapelig kunnskap med mål om å støtte planteforedling, utvikling av heterogent materiale, og design av artsblandinger for samdyrking. Vi vil ha utstrakt samarbeid med interessenter som vil delta sammen med forskerne i dette arbeidet. Artene vil omfatte mange frø- og engbelgvekster (hvitlupin, luserne, soyabønne, øyebønne, hagebønne og prydbønne), vårhvete, bokhvete og mais, men vi vil også studere flere andre arter i blandinger med disse. I DIVERSILIENCE vil resultatene bli formidlet på ulike måter, til ulike målgrupper.

DIVERSILIENCE aims to improve the productivity and resilience of organic crop production by better utilization of crop diversity, through research work performed in countries of Northern Europe (Denmark, Finland, Norway) and Southern Europe (Bulgaria, Italy, Romania, Slovenia). It will study and exploit the following levels of genetic diversity: (i) diversity within species, by germplasm improvement aimed to increase adaptation to organic farming and the changing climate as well as tolerance to challenging abiotic and biotic stresses; (ii) intra-species diversity, by developing evolutionary populations and variety mixtures of inbred crops and testing their advantage over genetically uniform crops in terms of weed, pest and disease control and increased resilience and yield stability; and (iii) inter-specific diversity, by developing a range of grain and forage legume-based mixtures and testing their advantage over crop pure stands. DIVERSILIENCE will develop novel germplasm along with scientific information aimed to support plant breeding, the development of heterogeneous material and the design of intercropping. There will be extensive participation by stakeholders, who will co-design and test intercrops with researchers and take part in participatory breeding initiatives and evaluation of new germplasm. The main target species will include several grain or perennial legumes (white lupin, lucerne, soybean, cowpea, common and runner bean), common wheat, buckwheat and maize, while several additional species will be envisaged for intercropping research. DIVERSILIENCE will include a number of dissemination initiatives.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram