Tilbake til søkeresultatene

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Targeted removal of ARGs and facultative pathogenic bacteria in wastewater from AMR hotspots using modular advanced treatment solutions

Alternativ tittel: Fjerning av ARG og fakultative patogene bakterier i avløpsvann fra AMR punktkilder ved bruk av modulære avanserte behandlingsløsninger

Tildelt: kr 7,1 mill.

Målet i HOTMATS-prosjektet er å utvikle og demonstrere effektive og kompakte løsninger til kildebehandling av avløpsvann fra viktige punktkilder som slipper ut antimikrobiell resistens (AMR). Formålet er å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier (ARB), antibiotikaresistensgener (ARG) og andre helsefarlige mikroorganismer fra AMR-punktkilder til det kommunale avløpssystemet. Avløpssystemet er en av de viktigste spredningsveiene for transport av ARB og ARG mellom de tre pillarene i Én-helse, dvs. menneskers, dyrs og det ytre miljøs helse. De intervenerende løsningene som skal utvikles vil redusere belastningen av AMR i avløpsnettet og ved de kommunale avløpsrenseanleggene, og dermed bidra til å redusere utslipp av ARB og ARG til det ytre miljøet. Egnetheten av ulike behandlingsprinsipper vil undersøkes, nye systemer til avløpsvannsrensning vil bli designet, og destruering av både ARB og ARG i forurenset avløpsvann vil bli demonstrert. To pilotreaktorer som benytter de ulike behandlingsprinsippene vil bli utviklet og deres effektivitet med hensyn til ødeleggelse av ARB og ARG i konsentrerte avløpsvannstrømmer vil bli demonstrert og vurdert på et sykehus, ved sykehjem og ved slakterier. De undersøkte løsningene skal være mer effektive, ha et mindre fotavtrykk og forbruke mindre energi og ressurser sammenlignet med eksisterende metoder. Dette gjør dem attraktive til bruk som intervenerende løsninger ved AMR punktkilder, enten etter-montert, integrert i gammel bygningsinfrastruktur, eller ved steder med begrenset plass. En samfunnsøkonomisk vurdering, inkludert overføring av kunnskap, metoder og teknologi fra høyinntektsland til lav-middelinntektsland, utgjør en vesentlig del av HOTMATS-prosjektet.

Goal of HOTMATS is to design, implement and assess modular advanced solutions for effective and decentralized wastewater treatment at selected point sources of antimicrobial resistance (AMR) emergence to minimize AMR spread into the environment. The applied technologies are primarily targeting AMR pollution and pathogens in wastewater streams directly at AMR hotspots. HOTMATS moves away from ‘end-of-pipe’ approaches applied at wastewater treatment plants and address intervention in all three pillars of One-Health. The treatment principles of the used technical solutions are based on combined ozonation/advanced oxidation process, UV-C irradiation, photolysis, and membrane filtration. The superiority of the novel pilot-scale treatment systems as opposed to state-of-the art solutions will be demonstrated by collecting and treating effluents from AMR hotspots, including a hospital (OUS), nursing homes in Oslo, and slaughterhouses. The approach intends to reduce the risk associated with ARB/ARG/FPB spreading from hotspots to the downstream natural environment, and to unburden central WWTPs from AMR pollution. A cost-benefit analysis will be conducted to demonstrate the potential benefits e.g. avoidance of health risks, and costs adopting the new approaches. The modalities for transferring the technology from HICs to LMICs by conducting a willingness to pay study for uptake of decentralized treatment of AMR in LMICs will also be assessed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens