Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transnational cooperation for protecting niche areas from marine corrosion and biofouling by green coatings and new testing technologies

Alternativ tittel: N/A

Tildelt: kr 5,1 mill.

Marin biofouling og korrosjon er to viktige utfordringer for sjøfart, havinstallasjoner og maritim teknologi som blir eksponert for sjøvann. Dyre korrosjonsresistente materialer trengs ofte til små funksjonelle deler og overflater. Nisjeområder innen skip og fiskeoppdrettsanlegg til sjøs er typiske viktige områder for akkumulering av organismer som medfører biofouling og korrosjon. Det er vanskelig og dyrt å fjerne marine vekster som rur og skjell fra disse områdene, det krever vanligvis dykkere eller roboter for å utføre jobben mekanisk. Det er et stort behov for miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger som kan kombinere anti-fouling og korrosjonsbeskyttelse. PRONICARE har som målsetting å utvikle en øko-vennlig, kostnadseffektiv, tynn hybrid sol-gel belegg inneholdende funksjonelle additiver, som kan kombinere beskyttelse mot korrosjon og biofouling for metalloverflater i nisjeområder som er relevant for sjøfart og akvakultur til havs, og etablere testmetoder og en mobil testenhet for å evaluere det nye belegget med hensyn til beskyttelse mot marine vekst, korrosjon, konkurranseevne og miljøvennlighet. Målene vil bli oppnådd ved å: - Undersøke mange forskjellige kobberfri sol-gel-baserte grønne beleggformuleringer med funksjonelle materialer. - Anvende det nye belegget på utvalgte modulære prototyper i nisjeområder. - Utvikle en ny, mobil testenhet og metode for å validere effektiviteten av belegget på prototypen som etteraper reelle skipsbetingelser. - Utføre miljøpåvirkningsanalyse og livsløpsanalyse for beleggene. PRONICARE er et tverrfaglig samarbeid med seks partnere, som inkluderer industri (ANKRON, ABT, Funzionano, Kelvion) og forskningsinstitutter (SINTEF, AWI) fra tre land (Norge, Tyskland og Malta), noe som kommer til å resultere i innovasjon som kan komme til gode i flere sektorer med et stort potensial for bærekraftig marin økonomi, som transport og akvakultur.

PRONICARE aims at developing an eco-friendly, cost-e?cient, thin hybrid sol-gel coating with functional additives, to provide a combination of corrosion and biofouling protection for metal surfaces in niche areas relevant to shipping and o?shore aquaculture; and establishing testing methods and a mobile test unit to evaluate the new coating with respect to marine growth protection, corrosion, competitiveness and eco-friendliness. The above goals will be achieved by - Investigating a wide range of copper free sol-gel based green coating formulations with functional additives - Applying the novel coating to a set of modular prototypes in niche areas - Developing a new mobile test unit and methodology to validate the e?ectiveness of the coating on the prototypes mimicking real ship conditions - Conducting environmental impact and life cycle analysis of the coating PRONICARE is a multidisciplinary collaborative e?ort from 6 partners including industries (ANKRON, ABT, Funzionano, Kelvion) and research institutions (SINTEF, AWI) from 3 di?erent countries (Norway, Germany and Malta), which will result in innovations capable of bene?ting multiple sectors of high potential for a sustainable marine economy, like transport and aquaculture.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2