Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Resilient energy systems

Alternativ tittel: Robuste energisystemer

Tildelt: kr 10,5 mill.

Den forventede økningen i bruk av elektrisitet til oppvarming og økte andeler variabel kraft i energisystemet, vil innebære at tilbud og etterspørsel og dermed prisene på kraft i Nord Europa blir mer følsomme for variabilitet og endringer i været. Utviklingen av et energisystem som er mer robust overfor variabilitet i været og et høyere kraftforbruk, gir økt behov for løsninger som er tilpasset behovet både kortsiktig og langsiktig energifleksibilitet. Det økende behovet for væravhengig fleksibilitet representerer nye forretningsmuligheter, men vil også innebære store tekniske, økonomiske, politiske og sosiale utfordringer. RESILIENT vil adressere disse mulighetene og utfordringene ved å: 1. Kvantifisere hvordan variasjon og været vil påvirke fremtidens energisystem som i stor grad er elektrifisert. 2. Analysere potensialer og barrierer for løsninger som kan gi langsiktig fleksibilitet, med særskilt vekt på fleksible varmesystemer. 3. Analysere hvordan ulike tekniske løsninger for et avkarbonisert energisystem oppfattes og aksepteres. 4. Identifisere løsninger som sikrer et fremtidig lavkarbon energisystem som er økonomisk bærekraftige, sosial akseptert og samtidig har kapasitet til å løse fremtidige utfordringer i variabilitet og forstyrrelser i tilbud og etterspørsel. RESILIENT utvikler og anvende er en flerfaglig forskningsstrategi som kombinerer og integrerer statistiske vær data, teknologianalyse og -prognoser, adferdsforskning og videre energi systemmodelleringer som kvantifiserer virkningen av dette. RESILIENT består av ledende forskere innen energiøkonomi og energipolitikk, energisystemmodellering og adferdsforskning fra NMBU, CICERO og IFE, støttet av internasjonal ledende forskere på dette feltet. Prosjektet er også støttet av med sterk analytisk kompetanse fre et stort konsortium av brukerpartnere. Prosjektet starter opp våren 2023.

The expected increase in use of power for heating in Northern Europe, together with increased shares of intermittent renewable power generation, will make the demand, supply, and price of power more sensitive to weather. To develop an energy system that can handle both greater weather sensitivity and higher electricity demand, there is an increasing need for solutions that provide energy system flexibility over longer and shorter periods. In contrast to many previous flexibility studies, RESILIENT will pay particular attention to future variations over longer time periods, from weeks to years, and solutions that can provide long term flexibility. This increasing need for long-term flexibility will present new business opportunities, but it will also pose large technical, economic, as well as political and social challenges. RESILIENT will address these opportunities and challenges by: 1) Quantifying how variations in weather affect the future largely-electrified energy system 2) Assessing techno-economic potentials and barriers for solutions that provide long term flexibility, with particular emphasis on flexible heating systems 3) Analyzing public perceptions of technical solutions for a decarbonized energy system 4) Identifying solutions that ensure a future low-carbon energy system that is affordable, socially acceptable, and capable of handling future variations and disturbances in energy supply and demand. RESILIENT develops and applies a multidisciplinary research strategy that combines and integrates statistical weather data analysis, technology analysis and forecasting, behavior research, and energy system modelling that quantifies impacts. RESILIENT consists of leading researchers in energy economics and policy analysis, energy system modelling and behavior research from NMBU, CICERO and IFE, supported by leading international researchers in their fields. The project is also supported by strong analytical competence in a large consortium of user partners.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi