Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Upgrading biocarbon for sustainable metallurgical industries

Alternativ tittel: Oppgradering av biokarbon for bærekraftige metallurgiske industrier

Tildelt: kr 14,0 mill.

ENERGIX sin programplan setter fokus på viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomassebaserte, som vil bidra til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om totalutnyttelse av biomassen som benyttes. Den metallurgiske industrien i Norge søker å erstatte store mengder av fossile reduksjonsmidler og materialer (pakkoks og kulltjærebek) med biobaserte alternativer i deres prosesser. Det Norske industriveikartet – Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050, Industrimeldingen og Prosess21 legger grunnlaget for en akselerert utnyttelse av Norske biomasseressurser for å redusere CO2 fotavtrykket til den metallurgiske industrien. Veikartet har som mål å redusere CO2 utslippet med 43% i 2030 sammenlignet med 2005. For å muliggjøre dette må hele biokarbon (BC) verdikjeden for den metallurgiske industrien tilpasses og formes for å fjerne økonomiske begrensninger, sikre bærekraft, tilfredsstille krav til reduksjonsmidler og materialer (RM), og utvikle et forutsigbart (mengde, kvalitet og pris) og langsiktig biomasse ressursbehov. Dette prosjektet svarer på de nasjonale strategiene og målene til den metallurgiske industrien ved å tilpasse og forme verdikjeden for biomasse baserte reduksjonsmidler og materialer (BRM) for å produsere passende og rimelige BRM på en bærekraftig måte fra en diversifisert biomasse ressursbase. Produksjon av RM, fra fornybare biomasse ressurser, vil ha to effekter: (1) redusere CO2 utslipp ved å erstatte fossile RM og (2) øke biomasseressurs utnyttelsen ved å lage høyere verdi materialer og/eller energiprodukter. På grunn av biomasse ressursbegrensninger og kostnader er det interessant å utvide ressursbasen utover stammevirke ved å inkludere diverse andre typer trevirke og avfallsstrømmer for produksjon av BRM. Da blir oppgradering viktig. Hovedmålet med dette prosjektet er oppgradering av biokarbon for bærekraftige metallurgiske industrier.

The ENERGIX program plan clearly states the importance of sustainability and sustainable value chains, including biomass based, contributing to reduced CO2 emissions and a carbon neutral society in 2050. For biomass, there is an expectation of total biomass feedstock utilisation. The metallurgical industry in Norway seeks to substitute large amounts of biobased materials for fossil reductants and materials (packing coke and coal tar pitch) in their processes. The Norwegian Process Industry Roadmap - Combining growth and zero emissions by 2050, Industrimeldingen and Process21 lay the foundation for an accelerated utilization of Norwegian biomass resources that would reduce the CO2 footprint of the metallurgical industry. The roadmap targets a 43% reduction of CO2 by 2030 compared to 2005 levels. To enable this transformation, the whole biocarbon (BC) value chain for the metallurgical industry must be adapted and tuned to remove economic constraints, secure its sustainability, satisfy reductants and materials (RM) quality demands, and develop predictable (amount, quality and price), long-term biomass resource demand. This project responds to the national strategies and the goals of the metallurgical industry by adapting and tuning the biobased reductants and materials (BRM) value chain to produce suitable and affordable BRM in a sustainable manner from a diversified biomass feedstock base. Producing RM, from renewable biomass resources, will have a twofold effect: (1) reduce CO2 emissions by substituting for fossil RM and (2) increase biomass resource utilisation by creating higher value materials and/or energy products. Due to biomass resource limitations and costs, a broadening of the resource base beyond stemwood to include also various woody residues and non-woody biomass is very interesting for producing BRM. Then upgrading becomes important. The overall objective of this project is sustainable biocarbon value chains for the metallurgical industries.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi

Temaer og emner

LTP3 Fagmiljøer og talenterMiljøvennlig energiEnergibruk i industriBransjer og næringerSkog og trebrukPortefølje Banebrytende forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioøkonomiKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMiljøvennlig energiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleLavutslippAvanserte produksjonsprosesserNaturmangfold og miljøMiljøvennlig energiFornybar energi, bioLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLandbrukLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Muliggjørende teknologierAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Digitalisering og bruk av IKTPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matAnvendt forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetSirkulær økonomiPortefølje Energi og transportPortefølje Mat og bioressurserPortefølje ForskningssystemetInternasjonaliseringDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Klima, polar og miljøFNs BærekraftsmålLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLandbrukSkogLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriKlimarelevant forskningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Klima, miljø og energi