Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased protein production from Norwegian barley for animal feed

Alternativ tittel: Økt proteinproduksjon fra norskprodusert bygg til fôr

Tildelt: kr 0

En spesialisering av husdyrproduksjonen i Norge setter stadig større krav til næringsinnholdet i kraftfôret, og spesielt proteininnhold og proteinkvalitet. Det har ført til en økende import av proteinrike råvarer som rapskake og soyamel på bekostning av det norskproduserte fôrkornet som generelt har lavt proteininnhold og hovedsakelig blir betraktet som en karbohydratråvare. Samtidig er potensialet stort for å øke proteininnholdet i norsk fôrkorn, både ved behovstilpasset tilførsel av nitrogen og utvikling av nye kornsorter med høyere proteininnhold. Prosjektet tar utgangspunkt i bygg, som i all hovedsak benyttes til fôr og er den viktigste kornarten i Norge. De viktigste aktørene i norsk korn- og fôrindustri, fra korndyrkere, såkornleverandører og landbruksrådgivning til kraftfôrprodusenter og planteforedlere skal samarbeide om å øke proteinproduksjonen og sikre en bedre utnyttelse av det norskproduserte fôrkornet. Sensorteknologier vil bli brukt til å fremskaffe ny kunnskap om samspillet mellom jordvariasjon, næringsopptak og remobilisering av nitrogen i kornplantene underveis i vekstsesongen. Tilpassede delgjødslingsstrategier vil bli utviklet som kan brukes av korndyrkerne for å optimalisere både avling og proteininnhold i bygg. Genetiske studier vil bli gjennomført, og seleksjonsverktøy utviklet for å foredle nye byggsorter med økt nitrogenutnyttelse og høyere proteininnhold. Nye kraftfôrresepter som kan bidra til å øke utnyttelsen av norsk høy-protein bygg i fôret til drøvtyggere og enmagede dyr vil bli utviklet sammen med fôrindustrien. Vi vil også i samarbeid med næringsaktørene og de landbrukspolitiske interesse¬organisasjonene finne løsninger til et differensiert prissystem som kan stimulere til økt protein¬produksjon basert på norsk fôrkorn. Prosjektet vil i sum bidra til at en større andel av ingrediensene i kraftfôret til norske husdyr kan baseres på norske råvarer, noe som vil øke selvforsyningsgraden og bærekraften i norsk matproduksjon.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri