Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish.

Alternativ tittel: Effekter av flytende vindkraftanlegg på det marine økosystemet, med fokus på pelagisk fisk.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Vindkraftanlegg er en ny bruk av areal i norske havområder og dette kan føre til konflikter mellom energiselskaper og fiskerier om hvordan havområdene skal brukes og hvordan slik bruk påvirker økosystemet. For en bærekraftig bruk av havet må alle brukerinteresser og økosystemeffektene vurderes. I dette prosjektet vil vi studere hvordan et flytende vindkraftanlegg påvirker det marine økosystemet med fokus på fiskebestander. Bunnmonterte vindkraftanlegg har vist seg å tiltrekke seg fisk og gi økt tilgjengelighet til mat og ly, noe som kan føre til positive effekter for fiskepopulasjoner. På den annen side kan forstyrrelser fra vindkraftanlegg, som støyforurensning, påvirke fiskebestandene negativt. For flytende vindkraftanlegg er det svært lite kunnskap om effekter på artenes utbredelse og atferd. I dette prosjektet vil vi 1. dokumentere endringer etter bygging av Norges første flytende vindkraftanlegg og 2. Måle støy og vibrasjoner i vindkraftanlegg og 3. Test hvordan forstyrrelser fra turbiner som støy påvirker pelagisk fisk og deres interaksjon med rovdyr som fugler. For å nå dette målet vil vi sammenligne artssammensetning og forekomst, fisk- og fugladferd i Tampen-området før og etter etableringen av et flytende vindkraftanlegg. Vi ønsker å forutsi om de fullskala flytende vindkraftanleggene som nå planlegges har større sannsynlighet for å ha en negativ eller positiv effekt på fiskebestander og fangstrater. Vi vil aktivt involvere de viktigste interessentene innen energi og fiskeri i dette prosjektet.

Wind farms are a new use of area in Norwegian waters and drive potential conflicts among energy companies and fisheries about area use and ecosystem effects. For a sustainable use of the ocean, these interacting interests must be considered and the ecosystem effects assessed. In this project we will study how a floating wind farm affects the marine ecosystem with a focus on fish populations. Bottom-mounted wind farms have been shown to attract fish and have been hypothesized to increase food availability and shelter, which could lead to positive population-level effects. On the other hand, disturbances from wind farms, such as noise pollution, could negatively affect reproduction and food intake. For floating wind farms, very little is known about their effects on species distribution and behaviours. In this project we will 1. document changes at the population level after the construction of Norway's first floating wind farm and 2. Measure noise and vibration within the wind farm and 3. test how disturbances from turbines affect pelagic fish and their interaction with predators. To this aim we will compare species composition and abundance, fish and bird behaviour in the Tampen area before and after the establishment of a floating wind farm. We aim to disentangle the expected positive effects of the floating structures, on shelter and food availability, from the expected negative effects of disturbance from the turbines, and assess their relative strength. The latter will allow us to predict whether the full-scale floating wind farms that are currently planned are more likely to have a negative or a positive effect on fish populations and catch rates. We will address this question in collaboration with the main stakeholders within energy and fisheries. Stakeholder group discussions will focus on the interlinkages and trade-offs between socioeconomic activities (wind energy, fisheries) and ecosystem structure and functioning.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi