Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cascading recycling of organic N-sources with next-generation biochar fertilizer for Norwegian agriculture

Alternativ tittel: Gjenvinning av organisk nitrogen med forbedret biokull for gjødslings- og miljøgevinster i norsk landbruk

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektnummer:

336505

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Gjenvinning av nitrogen i avfall til bruk i gjødsling er en prioritet i bærekraftig og klimasmart landbruk. Et viktig nitrogentap i jordbruket skjer gjennom frigjøring av ammoniakk fra husdyrgjødsel og kompostering. Dette bidrar til luftveissykdommer, forsuring av jorda og forstyrrelser i økosystemer, og indirekte til utslipp av drivhusgasser. Biokull har blitt foreslått som et tiltak for å forbedre nitrogensyklusen i landbruket, men funksjonelle verdikjeder mangler. Hovedmålet til AgriCascade er å lage et forbedret gjødselprodukt ved å fange opp forurensende ammoniakkgass fra landbruket på høyadsorberende biokull laget av treflis og skogsavfall. Dette vil gi en kaskade av virkninger; samtidig som det vil fungere som smart gjødsling, vil det føre til reduksjon av forurensning og klimagasser og økt binding av karbon i jorda. Dette støtter en gjennomførbar sirkulær løsning for landbrukssektoren. Prosjektet bygger på nylige nyvinninger innen biokullaktivering for ammoniakksorpsjon og innen utviklingen av den industrielle kapasiteten for produksjon av biokull i Norge. I AgriCascade vil vi: 1) utvikle og kartlegge egenskapene til nye biokull-sorbenter, 2) gjennomføre pilotforsøk på laboratoriet og i industri- og gårdssammenheng, 3) utvikle og teste et nytt gjødselprodukt som inneholder gjenvunnet nitrogen fra ammoniakk, 4) dokumentere fordeler i form av redusert forurensning, klimagevinster og økonomiske virkninger i verdikjeden gjennom livsløpsanalyse, 5) skape muligheter for implementering av ny filter- og gjødselteknologi i et bredt spekter av bruksområder i landbruket. Reduksjon av metanutslipp og økt karbonbinding i jorda vil være fordeler som kommer i tillegg til dette. Prosjektet vil støtte overgangen til en bærekraftig sirkulærøkonomi, og faller inn under sju av FNs mål for bærekraftig utvikling.

Recycling waste N towards fertilization is a priority of sustainable and climate-smart agriculture. A major N loss from agriculture occurs through ammonia volatilisation from animal wastes and composting processes, contributing to respiratory disease, soil acidification, disruption to ecosystems, and indirect GHG emission. Biochar has been proposed to improve the N cycle in agriculture, but appropriate technology and functional value chains are lacking. The main objective of AgriCascade is to create a next-generation fertiliser made from capturing polluting agricultural NH3 emissions onto novel high-sorbent biochar produced from wood and forest residues. Cascading effects on pollution abatement, reduced GHG emissions, increased C sequestration, and smart fertilization will support an implementable circular solution for the farming sector. The project builds on key recent advances made by the project partners in: NH3 sorption by activated biochars, capacity for industrial production of biochar in Norway, and LCA analysis models for biochar and biochar fertilizers from forest residues in Norway. AgriCascade will: 1) design and characterize novel biochar sorbents, 2) pilot test NH3 capture in lab, industry and farm conditions, 3) design and test a novel fertilizer product using the biochar-captured NH3-N and 4) document benefits of the value chain through LCA in terms of pollution abatement, climate change mitigation and economic outcomes, and 5) create venues through multi-actor dialog for implementing the new filter and fertilizer technologies in a wide array of agricultural applications. A decrease in CH4 emissions and increased C storage in soils will be co-benefits. The project will support the transition towards a sustainable circular economy and answer six of the UN SDGs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram