Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services

Alternativ tittel: Trygg legemiddelbruk for eldre brukere av kommunale hjemmetjenester

Tildelt: kr 16,0 mill.

Det overordna målet med forskningsprosjektet er å tilrettelegge for bærekraftig, persontilpasset og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre. Uhensiktsmessig forskrivning av legemidler, manglende kompetanse, mangelfull kommunikasjon og informasjonsutveksling, samt lav grad av personorientering, utgjør store utfordringer for legemiddelsikkerheten i hjemmetjenestene. Samtidig har mange av tiltakene rettet mot disse utfordringene en gjennomgående svakhet, ved at brukerne av tjenesten blir passive mottakere av legemidler og ikke settes i stand til å delta aktivt i å gjøre legemiddelbruken tryggere. Dette prosjektet møter behovet for økt kunnskap om effektive tiltak. For å oppnå en helhetlig forståelse av prosessen når hjemmeboende eldre mottar hjelp med legemiddelhåndtering, har prosjektet en bred tilnærming som omfatter bruker-, helsepersonell- og organisasjonsperspektiv. Prosjektet har fire arbeidspakker, og involverer et tverrfaglig forskerteam som anvender ulike design og metoder. Først vil vi kartlegge innhold og praksis knyttet til kommunenes tildeling av hjelp med legemiddelhåndtering for hjemmeboende eldre (Arbeidspakke 1). Videre vil vi utforske hvordan helsepersonellet erfarer og praktiserer hjelp med legemiddelhåndtering i hjemmet (Arbeidspakke 2). Deretter vil vi undersøke eldres egne erfaringer med legemiddelbruk, og i en samskapingsprosess med eldre brukere og helsepersonell finne frem til tiltak som kan gjøre legemiddelbruken tryggere (Arbeidspakke 3). Til sist vil vi gjennom bruk av anvendt teater som verktøy øke helsepersonells forståelse av legemiddelsikkerhet og identifisere strategier som fremmer personsentrert og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre (Arbeidspakke 4).

The overall aim of this project is to facilitate sustainable, personalised and safe medication use for older adults living at home. The broad Norwegian political agreement that all residents should be able to live at home for as long as possible is challenged by the healthcare service's struggle to provide safe medication treatment to home-dwelling older adults. Inappropriate prescribing of medicines, lack of competence, inadequate communication and information sharing, and a low degree of personal orientation constitute major challenges for medication safety in home care services. Several measures have been initiated to reduce drug-related problems, like medication reviews and skills development for healthcare professionals. A major weakness of many initiatives is that the service users are passive recipients of medicines and not informed and empowered to participate in making the medication management process safer and characterised as top-down interventions. Several call for a more bottom-up approach to explore the person-centred modifiable conditions that lead to safe medication use. This project meets the urgent need for increasing knowledge of interventions and will be addressed from user, health professional and organisational perspectives to achieve a comprehensive understanding of the medication management process. We use various qualitative designs, such as case study, ethnography and art-based research in addition to quantitative methodology in the form of a cross-sectional study. We take a bottom-up approach by using co-creative inquiry and adopt applied theatre, with its unique ability to involve and provide those concerned by the research a different way to reflect and provide new awareness, interpretations, attitudes and understanding and to enable changes. The project is close to practice and is anchored in partner municipalities. International research collaboration is included, as well as collaboration across several disciplines and service levels.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester