Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Livskvalitet for familier som lever i de mest utsatte livssituasjonene

Alternativ tittel: Well-being for families with multiple problems

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336868

Prosjektperiode:

2022 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Kan velferdstjenester forandres slik at mennesker som lever i de mest utsatte livssituasjonene får bedre livskvalitet? Blir tjenestene mer hjelpsomme om de profesjonelle lar seg “lede” av familiene? «Minst hjelp til de som trenger det mest» oppsummerer en av de største studiene om barnevernet. På tross av stor satsning på kompetanse og ulike verktøy i kommunene, er det fremdeles de samme befolkningsgruppene som strever mest. Hjelpeapparatet oppleves som oppdelt og uoversiktlig. Familier som trenger hjelp fra flere ulike tjenester forteller at tilbudene ikke henger sammen og at de ulike faggruppene ikke samarbeider. Barn og unge sier de må tilpasse seg systemet og metodene, ikke omvendt. Hvordan kan dette forandres? Kommunale tjenester skal endre seg fra at "innbyggeren mottar tjenester" til at de selv skal være med å skape det tilbudet som blir gitt. Kan svaret være at fagpersoner tar utgangspunkt i familienes hverdagsliv heller enn å følge en forhåndsbestemt oppskrift? Det er behov for forskningsbasert kunnskap om hva som oppleves som god livskvalitet for familier som lever i de mest utsatte livssituasjonene. Det er også behov for kunnskap om hvordan tjenestene skal bidra til dette. Denne studien utforsker nettopp dette. Formålet er todelt. For det første å skape forandring for mennesker i utsatte livssituasjoner, for det andre å skape mer treffsikre offentlige tjenester. Studien setter mennesket i sentrum, ikke systemet. Den vil involvere de offentlige tjenester som familiene peker på som relevante for sine liv, og er dermed både tverrfaglig og tverrsektoriell. Prosjektet har tre trinn. I den første delen definerer familiene hva som er god livskvalitet for seg. I andre del reflekterer de ansatte over familienes beskrivelser og egen praksis. Til sist reflekterer ledere over egen praksis når de hører fortellingene fra familiene og de ansatte. Doktorgradsprosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU, Institutt for Sosialt arbeid.

Studien søker å utvikle forskningsbasert kunnskap om hva som er god livskvalitet for familier som lever i de mest utsatte livssituasjonene. Kunnskapen skal brukes til å forme fremtidens velferdstjenester. Studiens formål er todelt. For det første å skape sosial forandring ved å øke livskvaliteten hos de mest utsatte innbyggerne, og for det andre å skape mer treffsikre tjenester. Vi vet at f.eks barneverntjenesten ikke rår over tiltak som løfter de mest utsatte familiene ut av en en vanskelig hverdag. "Minst hjelp til de som trenger det mest", er tittelen på sluttrapporten til Det nye barnevernet (Lichtwarck, Fauske, Marthinsen, 2015). I dag er tjenestene i stor grad preget av standardiserte metoder og organisering. Oppgavene skal løses innenfor bestemte avdelinger, på måter som er definert på forhånd. Denne praksisen står i sterk kontrast til familienes livssituasjon og behov. Ved å ta utgangspunkt i familienes egne vurdering av godt liv, vil dette gi en ny styringsdagsorden fra frontlinjearbeideren til politisk ledelse. Forskningsdesignet tar utgangspunkt i det kvalitative rammeverket i BIKVA-modellen (Krogstrup, 1997). Modellen er en bruker- og dialogrettet metode som tar sikte på å endre praksis. Modellen tar utgangspunkt i, og er responsiv overfor brukere og frontlinjeansatte. Inntil åtte familier skal intervjues om hva de definerer som god livskvalitet. Familiene kan også dokumentere gode hverdagsøyeblikk med bilder, dagbok etc. Neste steg i studien er intervju med ansatte om hvordan de forholder seg til det familiene forteller. Til sist vil ledere av tjenestene involveres. Hvilke refleksjoner får ledere om egen praksis når de hører fortellingene fra familiene og de ansatte? Kandidaten jobber i samme kommune og innenfor fagområdet det skal forskes på. Det blir derfor særlig viktig å være oppmerksom på hvordan eksisterende relasjoner kan påvirke prosjektet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder