Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder

Alternativ tittel: Accelerated electrification through conditional grid connection and reliability of supply adapted to different grid users

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337013

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Det overordnede målet med prosjektet er å hjelpe nettselskapene med å få til hurtigere og rimeligere elektrifisering av samfunnet med akseptabel risiko. Den pågående elektrifiseringen er helt avhengig av at bl.a. ladeinfrastruktur for elektrisk transport og økt forbruk fra industri kan tilknyttes det norske kraftnettet. Bygging av nett for å få til dette kan være kostbart og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens nett best mulig. Dette kan imidlertid medføre høyere risiko for både nettselskap og kunder, f.eks. risiko for lavere leveringspålitelighet for elektrisk energi. Prosjektet skal derfor utvikle verktøy og metodikk for planlegging av kraftnett som muliggjør økt fleksibilitet og forsert nett-tilknytning. Forsert nett-tilknytning innebærer at forbruk tilknyttes nettet raskere samtidig som man utsetter eller unngår unødvendige nettinvesteringer. Samtidig vil ny verktøy og metodikk hjelpe nettselskapene med å få kontroll på risikoen og ta gode valg med tanke på fremtidige behov i nettet. Forsert nett-tilknytning er blitt særlig aktuell gjennom muligheten nettselskap og forbrukskunder fikk i 2021 for å inngå tilknytningsavtaler med vilkår (betinget tilknytning). Dette er nyttig for kunder som har egen reserveforsyning eller fleksibelt forbruk (f.eks. el-ferger) og som kan akseptere lavere leveringspålitelighet. Prosjektet skal utvikle anbefalinger for hvordan vilkår kan tilpasses ulike kundetyper. Prosjektet skal gi nettselskap bedre kunnskap om kunders faktiske behov for elektrisk energi og effekt, ledig kapasitet i nettet, og teknologi og ordninger for å få forbrukskunder til å agere fleksibelt og dermed utnytte dagens nett bedre. Prosjektet vil utføres i et samarbeid mellom SINTEF Energi og REN, der REN bidrar med sin erfaring med å utvikle praktiske retningslinjer og verktøy som ivaretar beste praksis i den norske nettbransjen.

Det overordnede målet med prosjektet er å hjelpe nettselskapene med å få til hurtigere og rimeligere elektrifisering av samfunnet med akseptabel risiko. Den pågående elektrifiseringen er helt avhengig av at bl.a. ladeinfrastruktur for elektrisk transport og økt forbruk fra industri kan tilknyttes det norske kraftnettet. Bygging av nett for å få til dette kan være kostbart og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens nett best mulig. Dette kan imidlertid medføre høyere risiko for både nettselskap og kunder, f.eks. risiko for lavere leveringspålitelighet for elektrisk energi. Prosjektet skal derfor utvikle verktøy og metodikk for planlegging av kraftnett som muliggjør økt fleksibilitet og forsert nett-tilknytning. Forsert nett-tilknytning innebærer at forbruk tilknyttes nettet raskere samtidig som man utsetter eller unngår unødvendige nettinvesteringer. Samtidig vil ny verktøy og metodikk hjelpe nettselskapene med å få kontroll på risikoen og ta gode valg med tanke på fremtidige behov i nettet. Forsert nett-tilknytning er blitt særlig aktuell gjennom muligheten nettselskap og forbrukskunder fikk i 2021 for å inngå tilknytningsavtaler med vilkår (betinget tilknytning). Dette er nyttig for kunder som har egen reserveforsyning eller fleksibelt forbruk (f.eks. el-ferger) og som kan akseptere lavere leveringspålitelighet. Prosjektet skal utvikle anbefalinger for hvordan vilkår kan tilpasses ulike kundetyper. Prosjektet skal gi nettselskap bedre kunnskap om kunders faktiske behov for elektrisk energi og effekt, ledig kapasitet i nettet, og teknologi og ordninger for å få forbrukskunder til å agere fleksibelt og dermed utnytte dagens nett bedre. Prosjektet vil utføres i et samarbeid mellom SINTEF Energi og REN, der REN bidrar med sin erfaring med å utvikle praktiske retningslinjer og verktøy som ivaretar beste praksis i den norske nettbransjen.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi