Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genressursseminar: Mangfold for beredskap, utvikling og matsikkerhet

Tildelt: kr 99 999

Den genetiske variasjonen innen arter av husdyr, kulturplanter og skogtrær er sentral bærebjelke i landbruket vårt. Tap av genetisk diversitet er imidlertid svært utbredt både i Norge og resten av verden. En stor del av de genetiske ressursene som er hjemmehørende i Norge er klassifisert som bevaringsverdige fordi de er fåtallige, ikke lenger er i aktiv bruk, mangelfullt dokumentert eller direkte truet. Å bruke et større mangfold av genetiske ressurser i produksjonen av mat vil kunne bidra til et mer bærekraftig landbruk som er bedre rustet mot sykdommer, klimaendringer og samtidig produserer mer næringsrik mat som svarer til forbrukernes krav. I denne søknaden søkes det om støtte til et seminar med tittelen "Genressursseminar: Mangfold for beredskap, utvikling og matsikkerhet". Dette har som mål å bidra til ideer og samarbeid som kan øke bruken av det nasjonale genetiske mangfoldet i norsk landbruksproduksjon. Seminaret vender seg mot et et bredt spekter av nasjonale aktører innen bevaring og bruk av kulturplanter, husdyr og skogtrær og er planlagt å finne sted på Vitenparken i Ås, 30. august, 2022. Seminaret vil involvere foredrag og diskusjon, samt omvisning i to samlinger med henholdsvis bevaringsverdige prydplanter og bevaringsverdige grøntanleggsplanter på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Det vil i seminaret legges vekt på at aktiv bruk av genetiske ressurser i landbruksproduksjonen vil bidra med viktig kunnskap og muligheter for næring, innovasjon og bedre forvaltning. For å tydeliggjøre bruken vil det serveres en lunsj som består utelukkende av produkter fra bevaringsverdige storferaser og kulturplanter. Seminaret vil i tillegg legge tilrette for utveksling av erfaringer, kunnskap og ideer mellom deltakerne, og være anledningen for overrekkelse av Plantearven-prisen 2022. Denne prisen er en påskjønnelse for spesiell innsats som fremmer bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetisk variasjon og mangfold i Norge.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram