Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

The returns to housing ownership – Mechanisms and long-term effects

Alternativ tittel: Avkastningen på boligeierskap - Mekanismer og langsiktige effekter

Tildelt: kr 6,0 mill.

Bolig er en viktig del av norske husholdningers eiendeler, mange husholdninger har mesteparten av sine formuer i selveid primærbolig. Den høye boliggjelden som følger beskrives som en av de største risikoene for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig å forstå hvordan boligmarkedet fungerer for å ha velfungerende og stabile finansielle markeder. Det er også kjent fra tidligere forskning at velstående husholdninger har en høyere avkastning på sine investeringer enn fattigere husholdninger. Deler av denne avkastningen kommer fra den høye avkastningen på å eie egen bolig over de siste tiårene. En økende andel av lavinntektshusholdninger eier ikke egen bolig. Ettersom boligpriser og husleier stiger, særlig i byområder, er det en bekymring for at boligmarkedet er en viktig driver for ulikhet. I dette prosjektet vil vi kombinere store registerdatasett, moderne økonometriske metoder og økonomisk teori for å finne nyskapende empirisk kunnskap om hvordan boligmarkedsmekanismer påvirker boligeierskap og -avkastning. Vi vil estimere hvordan økende boligpriser påvirker avkastningen av å være boligeier og leier på forskjellige måter. Og for å få en bedre forståelse årsakene til langsiktige forskjeller i eierstatus og boligavkastning vil vi studere hvordan tilgang til foreldres formue påvirker inngang i boligmarkedet og langsiktig boligavkastning. For å bedre skjønne trendene i urbane boligpriser, vil vi utforske hvordan økt boligbygging påvirker boligpriser. Fører nybygg til gentrifisering i nabolaget, eller til lavere priser på grunn av høyere tilbud? Vi vil også forsøke å forbedre eksisterende metoder for å estimere boligetterspørsel, for å øke forståelsen av de individuelle boligvalgene som til sammen danner boligsegregering. Tilslutt utforsker vi kupping i boligauksjoner, og spør hvordan det av og til kan være en vinnende strategi. Dette kan gi kunnskap om graden av kjøper og selgers risikoaversjon, og også om hvorvidt kjøpere lærer seg auksjonsstrategier over tid.

The aim of this project is to provide novel empirical evidence on how housing market mechanisms affect housing ownership and returns. Housing is a main asset for most Norwegian households, and the high housing debt a main vulnerability in the Norwegian financial system. Thus, understanding how housing markets function is important for stable, well-functioning financial markets. Wealthy households have a higher investment return than poorer households. Part of that return comes from owner-occupied housing. For middle-class households, a major part of returns comes from leveraged, owner-occupied housing. But not all households own housing. Tenure status is an additional aspect of heterogeneity in wealth growth when housing prices increase. The increase in urban housing prices and rents gives rise to concerns that the housing market is an important driver of inequality. In this project, an international team of promising researchers will combine theory, credible identification strategies, and recent econometric developments with large administrative datasets that can be linked to supplementary data, including geo-coded building data. We estimate how the effect of increasing housing prices affect housing returns dependent on tenure status. Turning to the causes of long-term difference in tenure and housing return, we provide evidence on how wealth causally effects early housing choices and long-term housing returns. Then we look at factors that affect housing prices. We explore the possibility to achieve more affordable urban housing by estimating causal links between housing supply in urban neighborhoods and housing price growth. To better understand the individual housing choices underlying residential sorting, we aim to improve the methods for estimating housing demand. Finally we explore price setting through auctions, asking why preemtpive bids sometimes succeed in housing auctions, with a focus on the implications for buyer risk aversion and market learning.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet