Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future Arctic Law and Governance

Alternativ tittel: Rettslig styring og forvaltning av fremtidens Arktis

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektet Future Arctic Law and Governance (FALG) har som mål å utvikle og drifte et sterkt internasjonalt nettverk for å fremme forskningssamarbeid knyttet til framtidens rettslige forvaltning og styring av havområdene i Arktis. Endringene i Arktis skjer raskt og er uforutsigbare. De viktigste utfordringene skjer på grunn av klimaendringer som fører til smelting av is og endringer i økosystemer i tillegg til tap av biologisk mangfold. Situasjonen i Arktis er også preget av geopolitiske endringer og militær spenning som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Disse globale endringene gir rammer og premisser for framtidens styring og regulering av havområdene i Arktis. FNs havrettskonvensjon av 1982 utgjør i samspill med andre folkerettslige regler de rettslige rammene for rettslig styring og forvaltning av det marine Arktis. For å møte dagens og framtidens samfunnsutfordringer er det behov for kunnskap både om endringene vi står overfor og om hvordan jussen kan utvikles for å møte disse og samtidig legge til rette for fortsatt verdiskapning og bærekraftig utvikling av det marine Arktis. En slik kunnskapsutvikling vil Norsk Senter for havrett ved UiT bidra til gjennom en rekke planlagte forskningsaktiviteter som skal gjennomføres i samarbeid med forskere ved andre norske, nordiske og internasjonale forskningsinstitusjoner. Dette omfatter felles seminarer og workshops, men også utvikling av nye PhD kurs for å utdanne en ny generasjon rettsvitenskapelige forskere som har med seg perspektiver og innsikt om et Arktis i endring.

Endringene i Arktis skjer raskt og er uforutsigbare. De viktigste forandringene i regionen skjer på grunn av klimaendringer, endringer i økosystemer/tap av biologisk mangfold, geopolitiske endringer og økt militær spenning særlig som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Disse globale endringene vil gi rammer og premisser for framtidens styring og regulering av havområdene i Arktis. De rettslige rammene for styring og regulering av Arktis er satt i FNs havrettskonvensjon av 1982. I samspill med de raske endringene som skjer i Arktis er det behov for ny rettsvitenskapelig kunnskap om hvordan de havrettslige rammene kan utvikles for å møte de globale utfordringene, og samtidig legge til rette for verdiskapning og kunnskapsbasert forvaltning av Arktis. Norsk senter for havrett vil gjennom varierte nettverkstiltak utvikle et rettsvitenskapelig nettverk, for å utvikle ny kunnskap om de viktigste globale endringene som setter premissene for framtidens bærekraftige utvikling og forvaltning av Arktis. Dette er kunnskap som er avgjørende for regulatorisk utvikling for styring og forvaltning av framtidens Arktis. Prosjektet omfatter en rekke nettverkstiltak slik som tiltak for etablering og drift av nettverket, gjesteforskeropphold, en serie av tre workshops og utvikling av et nytt Ph.D kurs som tar for seg rettslige problemstillinger knyttet til styring og forvaltning av et Arktis i endring. Prosjektet vil også ha konkrete forskningsresultater i form av artikler som er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrift og utvikling av prosjektsøknader som kan finansieres av eksterne kilder som Norges Forskningsråd og EU.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder