Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Mellom røynd og romantisering. Eit kulturanalytisk perspektiv på spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Med utgangspunkt i ulike alternative behandlingssenter i Tromsø by, skal prosjektet avdekkja spenningsfeltet mellom gamle og nye samisk sjamanistiske tradisjonar . Prosjektet tek utgangspunkt i to hovudproblemstillingar. A) Sjamanen si rolle som åndeleg r ettleiar og helbreiar i førmodeme og moderne tid. B) Kjønnsdiskursen i den klassiske samiske sjamanismen og i neosjamanismen slik han kjem til uttrykk i alternative behandlingssenter i Tromsø by. Problemstillingane vil verta presenterte frå eit lokalpersp ektiv - med byen Tromsø som utgangspunkt. `led å setja fokus på Tromsø er målet å "spikra" religion fast som noko stadsbunde, som rofesta i menneska sitt konkrete liv, meir enn i heilage tekstar og teologiske lærebygningar . Prosjektet har som føremål å o pne for eit innsyn i moglege årsaker til oppretthalding og nyskaping av tru og praksis. Ved å setja samisk sjamanistiske tradisjonar inn i ein historisk, samfunnsmessig og kulturell kontekst, er målet å fa auka kunnskap om kva prosessar som vedlikeheld og kva som endrar eit eksisterande verdsbilete innan ein kultur. vvudmålet for prosjektet er å utforska og syn.

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning