Tilbake til søkeresultatene

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Legedekning og stillingsstabilitet som utfordringer for fastlegeordningen.

Tildelt: kr 1,3 mill.

Tilfredsstillende legedekning og stillingsstabilitet er avgjørende forutsetninger for at fastlegeordningens intensjoner om kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege skal kunne oppfylles. Den overordnete problemstillingen for prosjektet er å undersøke hvordan fastlegeordningen fungerer i områder med lav legedekning og/eller lav stillingsstabilitet. Det settes fokus på status for, årsaker til og konsekvenser av lav legedekning og lav stillingsstabilitet i Finnmark, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane. - Har lav legedekning og lav stillingsstabilitet sammenheng med kommunale forskjeller knyttet til demografiske og næringsmessige karakteristika? - Hvilke økonomiske konsekvenser har fastlegeordningen for kommuneøkonomien i områder med lav legedekni ng og lav stillingsstabilitet? - Hvordan påvirker dette legenes arbeidssituasjon og hvordan opplever pasientene i slike områder fastlegeordningen? Finnmarkskommuner innenfor det samiske kjerneområdet er spesielt utsatt for lav legedekning og lav stil lingsstabilitet. I analysen av fastlegeordningen i Finnmark vil derfor den samiske dimensjonen bli spesielt vektlagt. Problemstillingene undersøkes gjennom økonomiske analyser, analyser av karakteristika ved kommuner, kvalitative intervjuer blant pasiente r, fastleger og kommuneansatte og survey blant pasienter og fastleger.

Budsjettformål:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet