Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Landsdekkende investerings- og kunnskapskonkurranse om det norske verdipapirmarkedet, rette mot elever i den videregående skole.

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektnummer:

172601

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Vi i AksjeNorge ønsker å utvide vår kontakt med elever med et program som både er langsiktig og som krever deltagernes direkte engasjement også utenfor AksjeNorges foredragsrekker. Vi ønsker å avholde en konkurranse for samtlige VK1-elever knyttet til øko nomiske fag i den videregående skole i Norge. Konkurransen vil ha en varighet på 4 måneder, og søker økt forståelse både for hvordan privat sparing i aksjemarkedet foregår, og hvordan verdipapirmarkedet generelt utvikler seg. Konseptet har vi valgt å dele inn i to underkonkurranser som vi kaller henholdsvis "investeringskonkurransen" og "kunnskapskonkurransen". Konseptet bygger på "The National Investment Programme" som har blitt avviklet med stor suksess en rekke gang i regi av AksjeNorges søsterorganisa sjon i Storbritannia; ProShare. "Investeringskonkurransen" vil være en klassisk investeringskonkurranse hvor deltagende lag har et fiktivt beløp til disposisjon. Dette beløpet skal investeres i selskaper på Oslo Børs, og porteføljen skal forvaltes aktivt etter beste evne gjennom hele prosjektperioden. Lagene med høyest avkastning går videre til regionsfinaler, og til slutt til landsfinalen i avslutningsfasen av prosjektet. "Kunnskapskonkurransen" er knyttet til "investeringskonkurransen", men bedømmes o g premieres separat. "Kunnskapskonkurransen" vil være av kvalitativ karakter, og utgangspunktet er at deltagere skal begrunne de valg de foretar i "investeringskonkurransen" på bakgrunn av innhentet informasjon fra relevante kilder knyttet til markedet. D isse begrunnelsene vurderes av en jury nedsatt av AksjeNorge, og bedømmes ut fra gitte kriterier knyttet til forståelse av så vel markedet som av det enkelte selskap, samt forståelse for sammenheng mellom verdiskapning og generelle økonomiske trender. Be gge konkurransene baserer seg på en kontinuerlig dialog mellom deltagende lag og AksjeNorge gjennom webportalen. I avslutningsfasen vil vi også knyttet til oss andre representanter fra næringslivet.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet